Ovde ćete naći odgovore na većinu svakodnevnih pitanja, posebno kako treba da se izda faktura, ali savetujemo vam da detaljnije razgovarate o vašim transakcijama sa lokalnim poreskim konsultantom. Sledi sažetak međunarodnih smernica o PDV-u za isporuke dobara i usluga: zahtevi za lokalni PDV broj, obrnuta naplata, prekogranični PDV i PDV za e-trgovinu.

Kako funkcionise PDV system u EU i ostalim pridruzenim clanicama:

Evropska Direktiva o PDV-u 2006/112/EC predstavlja okvir za nacionalno zakonodavstvo. Međutim, postoje nacionalne razlike u tumačenju, primeni, nacionalnim pravilima o PDV-u i stopama PDV-a.Pravila o PDV-u pokazuju kako se mora izdati račun, gde se PDV mora prijaviti i gde se mora platiti. Sistem pravi razliku između roba i usluga i definiše primenljivu teritoriju.U osnovi, PDV plaćaju potrošači državi, ali indirektno. Preduzeća (u terminologiji koja se nazivaju dobavljači) dužna su da naplate PDV i da ga u potpunosti proslede državi ili drugim dobavljačima.Ako postoji samo jedan dobavljač, onda potrošač plaća PDV dobavljaču, a dobavljač ga predaje državi.Ako postoji lanac lokalnih dobavljača, onda svaki dobavljač prima porez na promet, primenjuje ulazni porez u PDV prijavu i preostalu razliku plaća poreskoj upravi. Ukupno, poreska uprava dobija potpuno isti iznos koji je potrošač platio.

Sta je  “Reverse Charge” sistem?

Zemlje žele da izbegnu da strani dobavljač koji isporučuje iz inostranstva uopšte ne plaća PDV. Strani dobavljač mora da izda svoju fakturu bez PDV-a, a uvoznik prijavljuje i plaća PDV (bez obzira da li je uvoznik registrovan za PDV). Ako je uvoznik registrovan za PDV, može odbiti iznos kao ulazni PDV.

Stoga, u međunarodnom kontekstu, isporuka dobara ili usluga bez poreza treba da se vrši samo preduzećima. Status preduzetnika (ugovarača) u EU definisan je međunarodnim PDV brojem koji se može proveriti u sistemu za razmenu informacija o PDV (VIES). Kompanije u zemljama van EU mogu da podnesu i druge dokaze o preduzetništvu umesto međunarodnog PDV broja.Neke zemlje imaju pragove za kupovinu usluga, tako da privatni primalac, kompanija koja nije registrovana za potrebe PDV-a ili kompanija koja je delimično oslobođena plaćanja PDV-a može da prima usluge ispod ovog praga bez deklarisanja i plaćanja lokalnog PDV-a.Ako postoji nacionalna isporuka iz druge zemlje do odredišta u istoj zemlji, potreban je nacionalni PDV broj te zemlje.Pomoćne usluge dobijaju isti tretman PDV-a kao i glavna nabavka.Dobavljači dobara ili usluga sa sistemom „obrnute naknade” dužni su da dostave periodični „rekapitulacioni izveštaj” sa pregledom svih kupaca, njihovim PDV brojevima i ukupnim iznosom robe ili usluga koje su im pružene u poslednjem kvartalu. Ovi podaci se prikupljaju za sve države članice u VIES sistemu u svrhu kontrole.

Uslovi za fakture:

Elektronske fakture su ekvivalentne papirnim i moraju se čuvati u zemlji unutar EU.

Za B2B snabdevanje unutar EU i transport robe u inostranstvo u okviru iste kompanije:

 • Zahtevi za pojednostavljenu fakturu:
  • Datum izdavanja,
  • puni naziv, adresu i PDV broj dobavljača
  • vrsta usluge ili dostavljanje robe,
  • PDV iznos,
  • Totalni iznos.
 • Kako izgleda potpuna faktura:
  • Datum izdavanja,
  • Broj fakture,
  • puni naziv, adresu i PDV broj dobavljača
  • puni naziv, adresu i PDV broj posiljaoca fakture,
  • kolicina, vrsta I opis usluge ili dobara,
  • cena po kolicini,
  • PDV stopa I PDV totalna suma, ili izuzece ako postoji .
  • Tkompletan iznos fakture,
  • Datum transakcije (ukoliko je razlicita od datuma fakture).
 • Dodatne opcije:
  • “Reverse charge” opcija
  • „Izuzece ( 0 ) Unutar Eu“,
  • “Samofakturisanje” ako kupac umesto dobavljača izdaje fakturu
  •  .Obračun gotovine“ ako dobavljač koristi sistem gotovinskog računovodstva
 • U slučaju isporuka iz trećih zemalja ili isporuke u treće zemlje, nije dozvoljeno jednostavno koristiti PDV broj dobavljača ili primaoca:
  • Ako roba polazi iz druge zemlje kao zemlje dobavljača, na fakturi je potreban PDV broj dobavljača u zemlji polaska.
  • Ako roba stiže u drugu zemlju kao zemlju kupca, na fakturi je potreban PDV broj kupca u zemlji odredišta.
  • Evropski sud pravde (ECJ) je naveo (22.4.2010, C-536/08 i C-539/08): kupac je koristio PDV broj u zemlji u kojoj je registrovan, a ne u zemlji odredišta. Posledica: u zemlji u kojoj je registrovan, PDV je morao da se plati, jer je broj ispisan na računu. Ovaj PDV se mogao vratiti samo ako postoji dokaz o oporezivanju u zemlji odredišta. U zemlji odredišta, međutim, lokalni broj nije korišćen i stoga tamo nije bilo dozvoljeno odbijanje. Ukupno, PDV je morao da se plati dva puta i mogao je da se povrati samo jednom.
 • Ako je poreski zastupnik obveznik PDV-a: PDV broj zastupnika
 • Preporuka:
  • Dokaz da je PDV broj poslovnog partnera proveren u sistemu za razmenu PDV informacija (VIES).
  • Knjižni i dokumentovani dokazi (uključujući dokaz o pošiljci)
 • Izvestaji:
  • Zbirni izveštaj (tromesečni)
  • Intrastat reports (izvestaj koji se koristi unutar clanica EU gde se vide statistike oko produkcije, proizvodnje u trgovanju) svaka clanica ima drugacije postavljene ‘pragove iznosa”.

Koji su primenljivi kriterijumi za potrebe PDV-a?

 • B2B ili B2C
 • Dobra ili usluge
 • Nacionalna isporuka, prekogranična unutar EU/EEA ili prekogranična sa zemljom van EU/EEA

Kako definisati primenljivu teritoriju za potrebe PDV-a: 

Dostava dobara:

Kretanje dobara odlučuje koji je oblik PDV-a primenljiv (prekogranična ili lokalna isporuka), ali mesto izdavaoca fakture ili primaoca fakture nisu relevantni za potrebe PDV-a (vidi gore). o   Nacionalna isporuka robe B2B – roba ostaje fizički u istoj zemlji: faktura mora imati nacionalne PDV brojeve dobavljača i primaoca zemlje u kojoj se isporuka vrši. Ovo se ne menja kada izdavalac i/ili primalac fakture ima sedište u inostranstvu.o   Ako primalac preuzme robu u zemlji dobavljača i izveze je zatim preko granice, prvi korak je nacionalna transakcija i podleže nacionalnom PDV-u. (Da bi se izbeglo plaćanje i povraćaj PDV-a u zemlji dobavljača, može se ugovoriti da dobavljač organizuje prekogranični transport; ovo štedi likvidnost).  Prekogranična izvozna isporuka B2B preduzetnicima van EU: faktura mora biti izdata bez PDV-a. U slučaju robe, mora postojati dokaz o izvozu-isporuci.

 • Prekogranicna dostava usluga unutar clanica EU:
  • B2B: za isporuke preduzetnicima: princip odredišta (mesto primaoca), za fakturu su potrebna oba PDV broja; nultu stopu PDV-a i klauzulu „Reverse Charge ”,
  • B2C: za isporuke privatnom sektoru u oblasti poslovanja pošte ili novih vozila: princip odredišta
  • B2Costale isporuke privatnom sektoru: princip porekla, na fakturi je potreban PDV broj dobavljača i PDV se plaća u zemlji dobavljača
 • Prekogranična uvozna isporuka iz inostranstva  EU/EEA:
  • PDV se takođe mora platiti, kao da kupac naruči robu koja se već nalazi unutar EU. PDV se oporezuje na carini u zemlji u kojoj roba ulazi u Evropsku uniju (standardna ili smanjena stopa u zavisnosti od zakonodavstva ove zemlje). Poreska osnova je vrednost robe plus carine, troškovi transporta i osiguranja.
  •  Obično formalnosti za PDV organizuje agent za carinjenje. On prijavljuje robu carini, vodi računa o plaćanju dažbina i obavlja formalnosti za dobijanje dozvole („puštanja“) robe u slobodan promet unutar EU. Tarife i neki zakoni se mogu videti u bazi podataka TARIC. Stope akciza se mogu videti u bazi podataka Porezi u Evropi EU (TEDB)
  • PDV može biti naplaćen od dobavljača robe i uključen u cenu. U drugim slučajevima, uvoznik ga plaća na carinarnici ili agentu za carinjenje. Na računu carinika i prilozima se vidi cena robe, dodatni troškovi i PDV. Računovođa tada treba da ispravno knjiži pozicije.

Usluge:

 • Prekogranične usluge kompanijama u EU – opšte pravilo je princip odredišta: smatra se da su usluge pružene na odredištu primaoca fakture. Za fakturu su potrebna oba PDV broja; nultu stopu PDV-a i klauzulu „Reverse Charge“.
 • Usluge u određenim kategorijama smatraju se pruženim na mestu gde se zaista dešavaju – restorani, hoteli, kulturne, umetničke, sportske, naučne, obrazovne, zabavne i slične usluge. Tada je za fakturu potreban PDV broj dobavljača u zemlji izvođenja, a u slučaju B2B PDV broj kupca (primer: učesnici na kongresu).
 • Smatra se da se većina usluga privatnim kupcima dešava u mestu gde je dobavljač osnovan (u njegovom sedištu ili tamo gde se nalazi stalna jedinica gde se pruža usluga). Račun se izdaje sa PDV brojem u mestu preduzeća ili stalne poslovne jedinice dobavljača.
 • Usluge iznajmljivanja automobila i brodova se dešavaju na mestu odlaganja.
 • Usluge prevoza:
  • Usluge prevoza putnika i robe privatnim klijentima van EU se smatraju tamo gde se prevoz odvija. PDV se obračunava u odnosu na pređene udaljenosti .
  • Usluge transporta robe do privatnih kupaca unutar EU: PDV se naplaćuje tamo gde transport počinje .
 • Usluge u vezi sa nekretninama, uključujući stručnjake, agente za nekretnine i smeštaj u hotelima ili sličnim preduzećima: PDV se mora prijaviti u mestu gde se nepokretnost nalazi. Prema tome, faktura treba da ima PDV broj primaoca u ovoj zemlji.
 • Finansijske usluge, zdravstvene usluge, igre na sreću i neke druge usluge oslobođene su PDV-a. U većini zemalja im nije dozvoljeno da povrate ulazni PDV na svoje kupovine, ali u nekim zemljama postoje rupe u ovom kontekstu.

TEDB – Porezi u bazi podataka EU

Ova baza podataka prikazuje stope PDV-a, usklađene akcize sa EU, porez na dobit preduzeća i doprinose za socijalno osiguranje unutar EU. Omogućava traženje stopa PDV-a koristeći CN kod za robu i CPA kod za usluge

IOSS I MOSS:

 • IOSS (Import One Stop Shop): od 01.07.2021, PDV JE PLAĆAN na svu komercijalnu robu koja se uvozi u EU, eliminiše se slobodni prag od 22 evra. Ako dobavljači iz EU ili iz zemalja koje nisu članice EU koriste elektronski interfejs za prodaju uvezene robe čija je vrednost manja od 150 evra kupcima u EU, subjekt sa interfejsom se smatra poreskim subjektom. U IOSS; PDV za sve takve prodaje kupcima unutar EU može se registrovati na jednoj platformi u jednoj državi članici. Za prodaju se mora primeniti poreska stopa svake zemlje odredišta. Dobavljači koji nisu sa sedištem u EU obično moraju da imenuju posrednika osnovanog u EU da bi ispunili svoje obaveze PDV-a prema IOSS-u.
 • MOSS (Mini One Stop Shop): takođe omogućava podnošenje PDV deklaracije za više zemalja EU u samo jednoj zemlji EU, bez registracije u zemljama odredišta. Ciljna grupa su pružaoci usluga koji pružaju digitalne usluge neoporezivim licima.
 • Postoje posebna pravila za aktivnosti sa niskim godišnjim prometom (npr. manjim od 10.000 evra u tekućoj i prethodnoj godini u zemlji destinacije): da bi smanjili birokratsko opterećenje, dozvoljeno im je da svojim klijentima naplaćuju PDV po stopi svog sopstvenu državu, prijaviti i platiti tamo. Ova opcija je atraktivna ako postoji razlika u stopi PDV-a za određenu kategoriju dobara ili usluga.

PDV lancane transakcije:

Lančana transakcija je jedna isporuka od prvog dobavljača do krajnjeg kupca. Međutim, vlasništvo se menja nekoliko puta na putu.

 • samo jedna isporuka se kvalifikuje kao prekogranično snabdevanje unutar zajednice, dok će se ostale transakcije tretirati kao domaće isporuke (iu većini slučajeva potrebna je dodatna registracija PDV-a)
 • postoje različiti koraci koji se moraju individualno planirati, u zavisnosti od od primera
  • Ako se dve ili više stranaka nalaze u istoj državi članici EU
  • Ako se jedna ili više stranaka nalaze van EU
  • Ako put robe počinje van EU, mora postojati uvozna procedura
  • Ako se put robe završava van EU, mora postojati izvozna procedura

PDV za triangulaciju ili trouglastu transakciju :

Dobavljač šalje robu direktno krajnjem kupcu, ali on je fakturiše posredniku koji zauzvrat fakturiše robu krajnjem kupcu. Na ovaj način posrednik može izbeći nekoliko registracija.

 • Zahtevi: 3 strane, PDV brojevi iz 3 različite države članice EU, pozivanje na član 141. Direktive o PDV-u.
 • Snabdevač posredniku fakturiše snabdevanje unutar zajednice (ICS) sa nultom ocenom i registruje to u VIES sistemu. Pored toga, postoji dokaz o isporuci do krajnjeg primaoca. Posrednik obračunava kupovinu unutar zajednice (ICA) u svojoj prijavi PDV-a.
 • Posrednik fakturiše isporuku bez PDV-a krajnjem klijentu. Krajnji klijent stoga duguje PDV (sistem obrnutih naknada) i može odbiti PDV ako ima pravo.
 • U većini zemalja, trouglaste transakcije moraju biti označene na poseban način u PDV deklaraciji.
 • Pažnja: u nekim zakonima trouglaste transakcije nisu dozvoljene ako je posrednik osnovan u zemlji odredišta krajnjeg kupca, čak i ako se roba kreće u 3 zemlje.
 • Ako je uključeno više od 3 kompanije, potrebna je nacionalna registracija.

Dostava :

 • Ako je posao završen na početku transporta: teritorija za potrebe PDV-a je zemlja polaska kao snabdevanje.
 • Proizvodnja, dorada, glavna montaža kod kupca: oporezivanje u zemlji odredišta. Često postoje različiti nacionalni propisi: ili obrnuti obračun (npr. Austrija) ili registracija za nacionalni PDV.
 • U nekim zemljama se preporučuje da kupac uveze i neku robu koja je deo posla koji je završen u zemlji odredišta, kako bi se pojednostavio pretporez.

Proizvodnja u zemlji EU:

 • Ugovorna proizvodnja i naknadna isporuka primaocu: normalna isporuka
 • Isporuke sa proizvodnog mesta mogu biti predmet nacionalnog PDV-a (domaća isporuka) ili isporuke unutar Zajednice.
 • Neke zemlje izdaju lokalne PDV brojeve za lokalne transakcije (npr. ako postoje posebna pravila za građevinsku industriju), ali kupovine unutar Zajednice zahtevaju međunarodni PDV broj

(Updated January 2024)