Poreske olakšice:

(Imajte na umu: Zugimpex ne pruža usluge građanima SAD i stanovnicima SAD.)

Prilikom kreiranja novog poreskog Sistema Malta je imala asistenciju globalnog poreskog savetnika (KPMG), njihova kvalifikacija , stručnost i iskustvo pomogli su u stvaranju povoljnog sistema za poslovanje I da istovremeno sve bude u skladu sa propisima Evropske Unije. Glavni zakon je  zakon o porezu na dobit (poglavlje 123 Zakoni Malta), Zakona o porezu na dohodak za upravljanje (poglavlje 372) i porezu na dodatu vrednost (poglavlje 406).

Efektivna poreska stopa na dobit od samo 5%, ukoliko je vlasnik kompanije nerezidentno lice ili rezidentno bez stalnog mesta boravka na Malti ili mu mesto prebivališta nije Malta (postoji razlika između boravka I mesta prebivališta). Posebna poreska struktura u skladu sa regulacijama o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, funkcioniše na principu: kompanije plaćaju porez na dobit od 35%, gde nakon isplate dividende primalac dobija 30% ili 6/7 ukoliko vlasnik kompanije nema mesto prebivališta na Malti.

Konsolidovana pravila o porezu na dohodak grupe uvedena su pravnim obaveštenjem 110 2019. Pod određenim uslovima, preduzeća mogu formirati grupu, podneti jedinstvenu poresku deklaraciju i uplatiti samo 5%.

Za pravna lica, lokalni poreski sistem na Malti definiše 5 zasebnih „računa“, od kojih neki imaju poreske pogodnosti: Zavrsni racun, račun za nepokretnu imovinu, račun za prihode iz inostranstva, račun za malteške poreze i neoporezivi račun. Prihodi i rashodi moraju se rasporediti na odgovarajućem računu.
U međunarodnom smislu postoje različite opcije za uklanjanje dvostrukog oporezivanja: olakšice sa dvostrukim oporezivanjem zasnovane na ugovoru, jednostrano oslobađanje, olakšice iz Commonvealth-a i FRFTC-a, koji je paušalni devizni kredit koji se primjenjuje na računu stranih prihoda pod posebnim uslovima (25% kredit za strani porez za koji se smatra da je pretrpeo) Da bi koristila oslobađanje od privremenog poreza u slučaju prenosa deonica, kompanija koja ima pretežno aktivnosti van Malte mora da podnese zahtev DDT10 kod Poverenika za prihode (CfR). Povremeno je potrebna prijava za obnovu.

Postupak registracije firme na Malti možete naći ovde.

U meniju „Oblasti poslovanja“ nudimo klijentima korist od našeg znanja u međunarodnom poreskom planiranju i međunarodnom poreskom zakonu.

Strukture će pratiti poslovne aktivnosti, pa pogledajte naše smernice za strukture preduzeća

Registracija i dobijanje PDV broja za vasu firmu, se obavlja u kratkom roku od strane lokalnih vlasti, s toga vas posao moze poceti ubrzo nakon osnivanja kompanije.

Primena direktive majka-ćerka privredno društvo u EU, prema kojoj dividende iz ogranka mogu biti primljene bez oporezivanja u matičnoj kompaniji,čak I ako se matična kompanija nalazi u drugoj zemlji (pod određenim uslovima). ). Pored toga, povraćaj poreza na dividende se takođe ne oporezuje u odnosu na na kompaniju koja je primalac..Ukoliko se matična kompanija nalazi u zemlji koja ima prilično nepredvidiv poreski sistem, mi vam savetujemo korporativnu strukturu sa formiranjem holding na Malti i sa stvarnim vlasnicima izvan Malte , to je jedna od opcija. Holding takođe može biti ograničeno partnerstvo ( k.s. ) u Slovačkoj , koji može da primi dividende od ogranka sa Malte bez oporezivanja.Nakon toga, vi možete sasvim legalno prebaciti kapital na privatni nivo bez poreza, i bez menjanja mesta pebivališta. Međutim, važno je da Slovačka kompanija ima realne aktivnosti, da ne bi došlo do problema od strane poreske inspekcije, koja u suprotnom može kvalifikovati firmu kao transparentnu.

Koncept „Rezident bez stalnog boravka“ nudi poreske olakšice: U trenutnoj praksi, strani državljani, moraju boraviti ali ne moraju imati prebivalište na malti (postoje 3 koncepta prebivališta: mesto prebivališta stečeno rođenjem, zavisno prebivalište-ukoliko se osoba uda/oženi državljaninom ove zemlje, i prebivalište po izboru koje zahteva aktivno opredeljenje). Rezidenti bez domicila moraju platiti minimalni porez od 5000 e godisnje,ako prihod van Malte prelazi 35000 €.

Rezidenti bez prebivališta oporezivi su samo na: prihod koji nastaje na Malti, prihod koji nastaje izvan Malte i doznačen na Maltu, te prihod od nekretnina na Malti. Ne postoji porez na kapital i rezidenti bez prebivališta mogu primiti kapitalne dobitke nastale izvan Malte i doznačiti ih na Maltu (stoga se preporučuju zasebni bankovni računi za prihod i za kapital). Prihod ostvaren izvan Malte koji ostaje van Malte ne podleže oporezivanju (ako koristite svoj strani prihod za kupovinu stana od malteškog prodavca, zamolite ga da otvori bankovni račun u inostranstvu, onda je on taj koji doznačuje novac Malti, a ne VI). Međutim, kapitalni dobici nastali na Malti podležu oporezivanju za fizička lica sa prebivalištem na Malti.

Rezident bez prebivališta može voditi maltešku kompaniju sa stranim vlasništvom (u zemlji u kojoj ne postoji porez na primanje dividendi i porez na distribuciju dividendi). Malteška kompanija plaća porez na dohodak, holding dobija povraćaj i primenjuje se puni sistem imputiranja: dividende se mogu neoporezivo doznačiti na Malti, jer se iz holdinga dele fizičkim licima iz prvobitno oporezovane dobiti. Takođe, minimalni porez od 5000 € može se smanjiti kreditom za poreze koji su već plaćeni na Malti.

Prema malteškom poreskom zakonu, korporacija takođe može imati status „rezidenta bez prebivališta“ i stoga podleže oporezivanju samo na prihod ostvaren na Malti ili doznačen na Maltu. To je na primer slučaj, ako je kompanija registrovana na Kipru i ima upravljanje i kontrolu na Malti. Takva struktura je povoljna za pasivni prihod (kamate ili autorske naknade), koji su oslobođeni poreza ako se ne doznače na Maltu, jer se smatra da nastaju tamo gde se nalazi obveznik.

Partnerstvo na Malti

Generalno, partnerstvo je formalni aranžman najmanje dve strane da upravljaju i vode preduzeće i dele njegov profit. To nije zasebno pravno lice.

U poreske svrhe, partnerstvo se može odlučiti za oporezivanje kao kompanija (netransparentno) i imati koristi od posebnih prednosti. Alternativno, može se odlučiti za oporezivanje samo na nivou partnera (transparentno). Kao rezultat toga, transparentna partnerstva nisu priznata kao zasebni poreski obveznici, iako mogu imati zasebno pravno lice za potrebe korporativnog prava.

Šema rezidenata bez prebivališta važi i za partnerstva. Shodno tome, moguće je uspostaviti malteško partnerstvo sa partnerima koji žive van Malte. Ovo partnerstvo se tada može odlučiti za transparentno oporezivanje.

  • Transparentno partnerstvo za rezidente u zemljama sa niskim porezima

Stanovnici zemlje bez poreza (npr. UAE, Monako) ili zemlje u kojoj takođe imaju status „rezidenti bez prebivališta“ (uključujući šemu zlatnih viza u Portugalu) ponekad žele da dobiju pasivni prihod (dividende, kamate ili autorske naknade) ) iz zemlje koja nema ugovor o dvostrukom oporezivanju sa zemljom svog prebivališta. Ako se to uradi direktno, u zemlji izvora postoji porez po odbitku.

U nekim slučajevima, međutim, na vrhu strukture moguće je uspostaviti partnerstvo na Malti. Ako je potrebna supstanca, malteško partnerstvo mora imati dovoljno vlasničkih aktivnosti. Zatim, prema čl. 7 ugovora o dvostrukom oporezivanju, samo Malta ima pravo na oporezivanje.

Za partnerstvo, Malta pretpostavlja da aktivni prihod nastaje tamo gde se posao obavlja, dok pasivni prihod nastaje na mestu odakle se plaća. Stoga, malteški entitet može neoporezivo stvoriti pasivni prihod izvan zemlje i proslijediti ga dioničarima.

  • Transparentno partnerstvo i zajmovi za učešće

Ovo je zajam koji ne plaća fiksne kamate, ali omogućava zajmodavcu da podeli dobit. Neke zemlje dozvoljavaju odbijanje troškova učešća u zajmovima do određenog praga.

Zajmodavci mogu formirati malteško partnerstvo koje odobrava zajam za učešće. Zajmoprimac mora da podeli dobit, ali može odbiti troškove. Sa malteškog stanovišta, prihod se kvalifikuje kao pasivni prihod. Za partnerstvo, smatra se da pasivni prihod nastaje tamo gdje je uplaćen, a ako uplata nije primljena i nije doznačena na Maltu, ostaje oslobođena poreza.

Stoga je partnerstvo na Malti praktičan instrument za stanovnike zemalja sa niskim porezima za finansiranje njihovih ulaganja.

  • TTransparentno partnerstvo za rezidente u zemljama sa visokim porezima

Ako zemlja sa većim oporezivanjem ima ugovor o dvostrukom oporezivanju sa Maltom koji definiše metod izuzeća u čl. 23, može ponuditi alat za prenos poreza bez poreza sa korporativnog na privatni nivo.

Prvo se formira holding izvan Malte koje ispunjava sve zahteve direktive o matičnoj i podružnici. Ako je moguće, zavisno preduzeće može besplatno isplatiti dividende vlasništvu i tu bi trebalo da ostane oslobođeno poreza.

Drugo, partnerstvo na Malti je osnovano kao akcionar holdinga. Ovo partnerstvo pripada rezidentima van Malte, otvara bankovni račun izvan Malte i odlučuje se na transparentno oporezivanje. Osim toga, partnerstvu je potrebna dovoljna suština i stvaranje sopstvenih prihoda. Zatim, član 7 ugovora o dvostrukom oporezivanju dozvoljava samo Malti da ubira porez, a Malta ne oporezuje pasivni prihod koji nastaje i ostaje izvan zemlje.

  • Civilna partnerstva za strani aktivni i pasivni prihod

Malteški građanski zakonik predviđa građansko partnerstvo.

Civilno partnerstvo ne mora biti registrovano u Maltinskom poslovnom registru (MBR). U skladu sa pravilima utvrđenim u Građanskom zakoniku, građanski partneri odgovaraju za svu svoju imovinu, sadašnju i buduću, poveriocima sa kojima su sklopili ugovor.

Strani stanovnici mogu uspostaviti građansko partnerstvo na Malti i tamo stvoriti neku supstancu. Ako ovaj entitet ima aktivan prihod izvan Malte, na primjer od konsultantskih projekata, postoje slučajevi u kojima takav prihod može ostati potpuno oslobođen poreza.

  • Tiha partnerstva – tipična i atipična

U ovoj pravnoj formi, tihi partner je samo poslovni investitor i stoga je njegova odgovornost ograničena na njegov doprinos. Ponekad postoji trenutni doprinos plus dodatni iznos koji se obavezuje da će kasnije uložiti. Prednosti tihog partnera su mogućnost stvaranja prihoda od ulaganja sa ograničenim učešćem i ograničena odgovornost za sve finansijske obaveze partnerstva. Beneficije se mogu zasnivati na ukupnoj dobiti ili na rezultatima centra profita.

Postoji visok nivo poverljivosti jer tihi partner nije prikazan u javnim registrima. U nekim zemljama tihi partner može uložiti u projekat koji u početku stvara gubitke i kompenzuje drugi prihod sa njima.

U većini zemalja poznate su dve različite vrste tihih partnerstava:

Tipično tiho partnerstvo: tihi partner pridružuje se kompaniji u čisto finansijskoj ulozi zasnovanoj na ugovoru o građanskom pravu koji definiše njegov doprinos i njegov deo dobiti. On nije uključen u vođenje posla i nema ovlašćenja da deluje u ime preduzeća.

U poreske svrhe, njegov deo dobiti može se kvalifikovati (u zavisnosti od okolnosti) kao trošak kamata u zemlji izvora i biće oporezovan u zemlji prebivališta tihog partnera.

Ova struktura može biti korisna ako zemlja izvora ima veće oporezivanje od zemlje prebivališta i ako objekt ulaganja ima mali pokretni prihod ili pokretne troškove.

Moguća prijava može biti registrovana malteška kompanija sa dodatnim tipičnim nerezidentnim tihim partnerom koji finansira nekretnine u drugoj zemlji i prima sredstva van Malte.

Atipično tiho partnerstvo: tihi partner pridružuje se kompaniji u aktivnoj ulozi na osnovu ugovora o građanskom pravu koji definiše njegov doprinos, njegovo učešće i njegov deo dobiti. On je uključen u vođenje posla i obično ima određena ovlašćenja da deluje u ime preduzeća.

U poreske svrhe, njegov deo dobiti može se kvalifikovati (u zavisnosti od okolnosti) kao poslovni troškovi u zemlji izvora. Na osnovu čl. 7 Sporazuma o dvostrukom oporezivanju, tiho partnerstvo stvara stalnu poslovnu jedinicu u zemlji izvora. To znači da tihi partner ima transparentnu poslovnu dobit koja se oporezuje u zemlji izvora (gde se posao obavlja). U zavisnosti od ugovora o dvostrukom oporezivanju (obično član 23), u zemlji prebivališta primenjivaće se kreditna metoda ili metoda oslobađanja (sa klauzulom o progresiji).

Ova struktura može biti korisna ako zemlja izvora ima niže ili nula oporezivanja, dok tihi partner živi u zemlji sa visokim porezom. Ako se osim toga primenjuje metoda izuzeća, tada se poslovni prihod može ostvariti u zemlji izvora (nisko oporezivanje) i ostati oslobođen poreza u zemlji prebivališta. Prepreke koje treba razmotriti su suština u zemlji izvora, transferne cijene, kao i socijalno osiguranje i progres poreza u zemlji boravka.

Tipična prijava mogla bi biti rezident bez prebivališta na Malti koji učestvuje kao tihi partner u kompaniji u UAE.

Druga mogućnost je malteška kompanija LLC i tihi partner ako proglase neregistrovano partnerstvo koje se opredeli za transparentno oporezivanje. Tada bi prihod izvan Malte mogao ostati neoporeziv za tihog partnera.

Atraktivno pomorsko zakonodavstvo na Malti (odobreno od strane EU) omogućava pomorskim kompanijama koje posjeduju, unajmljuju ili upravljaju brodom koji ispunjava uslove da imaju koristi od sistema poreza na tonažu. To znači da Malta ne nameće porez na prihod proizašao iz pomorskih aktivnosti (uključujući prevoz robe ili putnika, čarter, pomoćne usluge, ali i prodaju/prenos vlasništva ili raspolaganje bilo kojim pravima vezanim za brod poreza na tonažu.). Postoje poreske olakšice za finansiranje brodova, a prihod koji upravnik broda ostvari od aktivnosti upravljanja brodom tretira se kao prihod od pomorskih aktivnosti i oslobođen je plaćanja poreza.

Osim toga, postoje izuzeća od PDV -a u zavisnosti od veličine i upotrebe broda. Zakup čamca za izlet na Malti podleže porezu od 18% malteškog poreza. Međutim, zakupodavac može ispuniti određene uslove pa se PDV naplaćuje samo za stvarno vrijeme koje jahta provede u teritorijalnim vodama EU.

Prema Pravilima programa boravka za građane EU i Švajcarske i prema Globalnom programuprebivališta za građane koji nisu iz EU, mogu prenijeti svoje prebivalište na Maltu i ostvariti poreske olakšice, ako kupuju nekretnine za najmanje 275000 € ili ako iznajmite nekretnine za najmanje 9600 € godišnje. Osim toga, potreban je odgovarajući test. Tada porez na prihod ostvaren izvan Malte i doznačen na Maltu iznosi 15%, a postoji minimalni porez od 15000 € godišnje. Postoji i program za visoko kvalifikovane pojedince koji tada plaćaju samo 15% od prihoda ostvarenog na Malti.

Lako prebacivanje prebivališta: Malta je članica EU; stoga građani EU imaju pravo na boravišnu dozvolu. Takođe, u okviru EU izlazna taksa nije efikasna i nakon registracije rezidenta, brzo se izdaje potvrda o prebivalištu.

Pravila o preseljenju: prema malteškom zakonodavstvu, moguće je primeniti koncept prebivališta bez prebivališta na pravna lica. Ako strano preduzeće (npr. Offshore) ima prebivalište na Malti, to nudi dodatne poreske prednosti, jer takav entitet ima ograničenu poresku obavezu na Malti, a prihod koji nastaje van Malte nije oporeziv na Malti. Osim toga, ova struktura stvara kredibilitet i otvara vrata EU, direktivama EU i ugovorima o dvostrukom oporezivanju.

Subvencije EU i poreski krediti kao podsticaj za ulaganje: pod određenim uslovima, procenat od ukupnog iznosa koji je uložen u prve 3 godine može se dobiti kao poreski kredit.

Za tehnologiju blok-lanca (block-chain), Malta 2018. uvodi novu sveobuhvatnu uredbu, sličnu onoj u industriji igara. Uprava za digitalne inovacije sertifikuje DLT platforme. Prema Zakonu o tehnološkim aranžmanima i uslugama, postoje sertifikovani pružaoci tehnoloških usluga i tehnološki aranžmani. Ovaj sistem funkcioniše preko administratora i revizora. Konačno, Predlog zakona o virtuelnoj finansijskoj imovini bavi se regulatornim zahtevima ICO -a i aplikacija za blokčejn (npr. Uslužni tokeni, kripto valute, berze).

Ažurirano: August 2021