Formiranje kompanije na Malti

Brzo I Lako 3 koraka za registraciju bez putovanja:

(Imajte na umu: Zugimpex ne pruža usluge građanima SAD i stanovnicima SAD.)

 1. Pošaljite nam ugovor o uslugama osnivanja privrednog društva sa sledećim ključnim informacijama, a pored toga, naš menadžer će se sastati sa Vama ili će Vas kontaktirati telefonom kako bi obezbedio tačne i potpune informacije neophodne za pripremu dokumentacije.

Za otvaranje društva sa ograničenom odgovornošću na Malti, to su uglavnom statut privrednog društva koji reguliše unutrašnje upravljanje privrednim društvom i Osnivački akt sa ključnim informacijama:

   • naziv privrednog društva
   • područje rada (=delatnost)
   • Iznajmljen poslovni prostor ili registrovana adresa
   • direktor i sekretar društva (obojica mogu biti državljani zemlje koja nije članica EU; direktor može biti pravno lice; sekretar društva mora biti fizičko lice, u privatnim društvima koja su oslobođena plaćanja poreza direktor i sekretar društva prema čl. 211 Zakona o privrednim društvima (Odeljak 386 Zakoni Malte)
   • Ako je Društvo sa ograničenom odgovornošću privatno DOO ili privatno oslobođeno DOO (bez korporativnog tela kao direktora, manje od 50 akcionara
   • akcionar – lokacija udela koja vam je verovatno potrebna za povraćaj u slučaju dobiti zavisiće od prebivališta akcionara
   • akcijski kapital (standardno: uplaćeno 240 €, što je oko 20% od minimalnog odobrenog kapitala od 1164,69 €),

2. Upoznajte nas lično ili putem Skype-a radi usaglašavanja; popunite obavezne papire za detaljnu proveru kupaca; izvršite transfer za kapital i troškove:

  • transfer za javne dažbine I naši troškovi formiranja kompanije

3. Potpišite papire za osnivanje privrednog društva koje smo pripremili i poslali Vam e-poštom  (Osnivački akt i statut, obrasci za Agenciju za privredne registre Malte (Malta Business Registry -MBR) i pošaljite ih nazad u našu kancelariju. Upis u Registar privrednih društava (Register of Companies -ROC) u Agenciji za privredne registre Malte (MBR) biće izvršen okvirno u roku od 2 radna dana.

Osnivanje novog privrednog društva ili preuzimanje nekog privrednog društva nudi se samo zajedno sa ostalim uslugama (računovodstvo, obračun zarada, kancelarijske usluge , a neke usluge poput revizora obavljamo u saradnji sa partnerima koji imaju licence), jer na taj način upoznajemo aktivnosti naših klijenata. Nakon što je kompanija registrovana, dobija poreski broj od IRD-a (Odeljenje unutrašnjih prihoda, takođe zaduženo za korporativni porez) i tekuća administracija može da počne: uspostavljanje računovodstvenih procedura, zahtev za PDV sertifikat (koji omogućava delovanje u u skladu sa direktivom EU o PDV-u) i početak procedure za otvaranje bankovnog računa.

Zadaci sekretara kompanije su uglavnom administrativne formalnosti, na primer, organizacija sastanaka kompanija, podnošenje prijava i podnošenje dokumenata Registru kompanija u Maltieskom poslovnom registru.
Međutim, malteški zakon vrsi opsežne zahteve za provere kompanijama koje nude ili organizuju direktorske usluge ili usluge sekretara, koje su u stvari imenovani direktori ili funkcije imenovanog korporativnog sekretara. Ne preporučujemo i stoga ne pružamo takve usluge, a ako ove poslove obavlja pravi direktor, kompanija štedi troškove i birokratiju.

Za svakodnevno poslovanje, pametnije je izbegavati kašnjenja uzrokovana imenovanim direktorima koji često nisu dostupni i plaše se svoje odgovornosti. Osim toga, moguće je koristiti strano pravno lice kao generalnog direktora kompanije na Malti. Isti princip važi i za strukturu: umesto fiducijara kao akcionara, u većini slučajeva je bolje rešenje struktura sa holding kompanijom van Malte.

Kao pružalac usluga, blagovremeno obaveštavamo o rokovima i pripremamo dokumentaciju, kako bi kompanija mogla da ispuni svoje obaveze, svoje statutarne obaveze i legalne usaglašenosti.
Ako takođe pomažemo kompaniji da podnese zahtev za bankovni račun (sigurne i sigurne finansijske institucije na Malti i ili van Malte), imajte na umu da banke obavljaju sopstvenu dužnu pažnju, tako da imamo malo uticaja na njihovu odluku. Međutim, u većini slučajeva možemo pomoći klijentima

 

Realno očekivanje – nekoliko dodatnih sati za birokratiju:

Nakon političkih promena krajem 2019. godine, nova malteška vlada je pokušala da sačuva dobar ugled zemlje i uspela je u rekordnom roku da ukloni Maltu sa sive liste FATF-a. Međutim, oni su uveli ogroman nivo birokratije. Od tada, kompanije i pružaoci usluga moraju da rade prijave ka nekoliko državnih jedinica koje nisu u internoj koordinaciji i sve one vrše inspekcijske preglede.

Dobar primer je Malta Poslovni registar. Oni imaju pravo da registruju preduzeća, ali i da objavljuju godišnje račune i vode registar stvarnog vlasništva. Međutim, MBR vrši i stotine inspekcija, gde traže da u roku od nedelju dana dostavimo dosta dokumenata koji nisu bili potrebni u fazi formiranja.

Kao licencirani pružalac usluga, preporučujemo svim klijentima da prouče listu i da sve ove potrebne dokumente pripreme od samog početka, to je samo nekoliko dosadnih sati truda i gotova dokumentacija se može predati kad god nadležni organ zatraži to. Klijentima uvek preporučujemo da ne koriste usluge direktora, imenovane, fiducijare ili poverenike, stoga mnoge tačke na listi nisu primenjive, a nekoliko dodatnih je lako napraviti. Evo šta piše šef jedinice za usklađenost MBR-a u standardnom pismu:

“…..Inspekcija se sprovodi u skladu sa Uredbom 12 Uredbe o privrednim društvima (Registar stvarnih vlasnika) (u daljem tekstu: propisi BO) i osmišljena je da se preispita u kojoj meri se kompanija pridržava propisa. 5 i 6 Pravilnika BO. S tim u vezi, od vas se traži da pošaljete e-poštom na …… dole navedenu dokumentaciju, kako bismo mogli da potvrdimo svaki sloj u strukturi vlasništva kompanije, uključujući i manjinske akcionare. Imajte na umu da primenljivu dokumentaciju treba obezbediti za sve prethodne i sadašnje stvarne vlasnike/više rukovodeće službenike navedene u obrascima BO koji se dostavljaju od 2018. godine.

A. Dokumentacija potrebna za kompaniju:

 • Organogram / struktura grupe sa detaljima o svim slojevima i stvarnom vlasništvu
 • Organizaciona šema entiteta overena kao tačna i tačna od strane direktora/i koji imaju zakonsku odgovornost (podnosi se samo kada se SMO/i prijave u obrascima BO)
 • Kratak pregled prirode privrednog subjekta
 • Registar stvarnih vlasnika
 • Rezolucija / Zapisnik sa sednica akcionara i direktora
 • Bilo koji nalog za dividendu
 • Detalji bankarskih aranžmana koje drži entitet, uključujući naziv banke, objekte u vlasništvu i ovlašćene predstavnike banke i potpisnike
 • Kopija pasoša / lične karte stvarnih vlasnika / viših rukovodećih službenika
 • Detalji višestrukog državljanstva koje može imati BO
 • CV / Biografija stvarnih vlasnika / Viši menadžeri
 • Izjave stvarnih vlasnika / viših upravnih zvaničnika (ako ih ima)

B. Potrebna dokumentacija za svaki sloj vlasničke strukture (uključujući Preduzeće)

 • Registar članova
 • Sertifikat deonicara
 • Share Register
 • Memorandum i statut (ili ekvivalentan)
 • Ugovori o prenosu deonica (ako ih ima)
 • Ugovori sa stvarnim vlasnicima / višim upravnim zvaničnicima (ugovor o uslugama i/ili fiducijarni ugovor ili ugovor o poverenju (u slučaju da postoji povereništvo)
 • Fiducijarne izjave (u slučaju da uzorak uključuje fiducijarni odnos)
 • U slučaju trustova, svako „pismo želja“ koje bi moglo biti na mestu
 • Potvrde o osnivanju
 • Detalji o izdatim punomoćjima
 • Podaci o postojećim akcijama na donosioca ili ugovorima o obećanju o prodaji (za akcije).
 • Kada ne postoje akcije na donosioca, izjava direktora/i koji imaju zakonsku odgovornost
 • Svaki drugi dokument koji potvrđuje veze između indirektnih kompanija i stvarnih vlasnika / viših upravnih zvaničnika i za sve akcionare.

Molimo vas da ove dokumente pošaljete putem e-pošte, ali najkasnije (datum u roku od nedelju dana). U slučaju da službenici MBR-a ne dobiju traženu dokumentaciju do navedenog roka, kompanija će biti izrečena novčanom kaznom od 10.000 evra bez ikakvog prethodnog obaveštenja. Ne oklevajte da kontaktirate…. ”

Privredno društvo na Malti:  – Koristi:

Osnivanje privrednog društva na Malti – brza registracija društva sa ograničenom odgovornošću (Limited Liability Company – LLC)

 • Porez na dobit od 5% (nakon povrata) – Malta – privredna društva imaju najniži porez u EU
 • Poreske olakšice za „rezidente bez prebivališta“; za one koji imaju bogatstvo van Malte, to je poreski raj; tako da je za dobro situirane pojedince opcija migracije na Maltu i ziovota tamo izuzetno popularna i trazxena destinacija
 • Poreski zakoni kompatibilni sa EU, prijateljska administracija
 • EU sa slobodom osnivanja olakšava kretanje, Šengen olakšava putovanje, evro je oficijalna valuta, a engleski kao službeni jezik olakšava komunikaciju.
 • Dobro obučena višejezična radna snaga, raznolika ekonomija sa jakim IKT (Information and Communication Technology – ICT) i finansijskim sektorom
 • Sunčana klima, dobro povezani letovi, ostrvo sa turističkim i mnogobrojnim zabavnim sadržajima
 • Postoji posebna DLT (tehnologija digitalne knjige) regulacija za ICO, blockchain i kriptovalute, zasnovana na malteškom zakonodavstvu (Zakon Malte Digital Innovation Authoriti, Inovative Technologi Arrangements and Services, i Virtual Financial Asset Bill). Iako zakonodavstvo izgleda privlačno, nadležni organ je izuzetno nerado izdao dozvole. Od kada su propisi uvedeni, mnoge kompanije su se prijavile i  podnele zahteve, ali je samo nekoliko licenci dobilo. Menadžment Zugimpex-a, stoga, preporučuje klijentima da sačekaju da se dozvole redovno izdaju, pre nego što takve aktivnosti presele na Maltu.
Registracija generalnog partnerstva (General Partnership – GP) ili komanditnog društva (Limited Partnership – LP):

Na Malti je moguće formirati generalno partnerstvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću svih partnera.

U slučaju komanditnog društva („en commandite“), pored najmanje jednog generalnog partnera postoje ograničeni partneri koji samo odgovaraju za doprinos datom društvu.

Partneri mogu biti fizička i pravna lica. Za smanjenje odgovornosti, moguće je korišćenje (lokalnog ili stranog) pravnog lica kao generalnog partnera.

Za registraciju su potrebne sledeće informacije:

 • Naziv privrednog društva
 • Područje rada (=delatnost)
 • Registrovana adresa
 • Ugovor o partnerstvu u kojem su navedena Komanditna društva i Generalna partnerstva i njihov doprinos.
 • Definisani nominalni kapital (mora se uplatiti u celosti)
 • Prijava: standardna dokumentacija podnosi se Agenciji za privredne registre Malte (MBR)

Malteško privredno društvo može promeniti svoj status u partnerski odnos. Potreban je ugovor o partnerstvu u kojem se navodi da to privredno društvo želi da pređe iz statusa privrednog društva u status partnerstva. Nakon ove konverzije, profit se često može raspodeliti na način koji je pogodan za poreze.

Partnerstvo mora da pripremi finansijski izveštaj za poresku upravu, ali godišnja prijava ne mora uvek da se podnosi Registru privrednih društava (ROC).

Pravne koristi privrednog društva na Malti:

Licence na Malti često važe za celu EU; ali na Malti su troškovi za dobijanje i upravljanje ovlašćenjem mnogo niži. Bilo da se radi o onlajn igricama, brodarstvu, avio kompanijama ili investicionim fondovima, Malta nudi EU pasoš za razumne troškove. Za IPO, kombinacija sa prvim upisivanjem u spisak na Malti i drugim upisivanjem u spisak na većoj berzi u EU mogla bi biti mnogo jeftinija od pojedinačnog upisivanja na listu na većoj berzi.

Malta pravi razliku između prebivališta i uobičajenog boravka. Prebivalište se sastoji od uobičajenog i kontinuiranog prisustva; lice ne mora boraviti 183 dana godišnje na Malti da bi se smatralo rezidentom u poreske svrhe, međutim mora uzeti u obzir sporazume o dvostrukom oporezivanju kao i pitanje koji sporazum se primenjuje.

U skladu sa malteškim zakonom, prebivalište za pravna lica je mesto upravljanja i kontrole, međutim to nije dovoljno da bi se moglo vršiti upravljanje i kontrola, već se tu zaista moraju donositi odluke. Stoga su avioni prepuni biznismena koji rado lete na poslovni put na Maltu da bi se tamo redovno sastajali radi važnih odluka.

Direktori korporacija mogu da imaju prebivalište van Malte, međutim ako direktori ili akcionari nisu državljani EU ili Švajcarske, privredni registar traži dodatna dokumenta za detaljnu proveru (npr. stručna referenca advokata ili revizora, referenca banke, kopija ličnog dokumenta i dokaz o prebivalištu).

Na Malti je moguće raditi i dodatne poslove, i oni su oslobođeni socijalnih davanja, postoji posebna poreska stopa, a ukupan iznos radnog vremena ograničen je samo za zaposlenje, a ne ukupno. Zbog toga je klijentima jeftinije da zaposle odgovarajuće osobe honorarno, oni imaju stvarnu suštinu koja se vremenom može izgraditi. Za svakodnevno poslovanje, stvarni zaposleni izbegavaju kašnjenja zbog imenovanih direktora koji se plaše njihove odgovornosti. Umesto da fiducijari budu akcionari, držanje struktura izvan Malte je u većini slučajeva bolje rešenje

Nakon što su međunarodna tela kritikovala Maltu u vezi sa sprovođenjem njenog zakonodavstva protiv pranja novca, vlada je 2020. godine uvela izmene i dopune Zakona o dobavljačima usluga privrednih društava i podzakonskih akata. Od tada, Malteško telo za finansijske usluge (Malta Financial Services Authority – MFSA) reguliše pružaoce usluga privrednim društvima, uključujući advokatske kancelarije i revizorska preduzeća. Zakoni zahtevaju ne samo posebne licence za fiducijarne odnose i imenovane direktore, već takođe definišu i vanredne postupke. Prema tome, imenovani direktori i fiducijari nose ogroman pravni rizik, kombinovan sa birokratskim i finansijskim teretom te Zugimpex ne pruza te usluge

Ako su za ispunjavanje međunarodnog ugovora ili drugog privremenog pokretačkog događaja potrebne usluge založnog posrednika, ovu uslugu pruža naša licencirana švajcarska kompanija koristeći ugledno švajcarsko zakonodavstvo.

Malteško privredno društvo ne mora da ima bankovni račun na Malti, jer su banke vrlo restriktivne, a računi u drugim zemljama su dozvoljeni. Proverite naše smernice kako postupati sa bankama i imaćete više uspeha u otvaranju bankovnog računa.

Postoje razumni uslovi da malteška kompanija dobije PDV broj koji je važan faktor za kompanije koje trguju unutar Evropske unije.
Pronađite sveobuhvatne informacije o međunarodnom poreskom planiranju i sadržaju i mogućim strukturama kompanije..

Redomicilizacija, spajanje, upravljanje i kontrola, filijala:

Malta dozvoljava stranim privrednim društvima da redovno sele sedište na Maltu i iz nje koristeći standardizovani postupak. Ukoliko se originalno privredno društvo nalazi na jurisdikciji sa crne liste, potreban je složeniji postupak. Pre takve redomicilizacije, finansijski izveštaj u staroj jurisdikciji može se preraditi kako bi se osigurala dugotrajna (poreska) korist u novoj jurisdikciji.

Takođe, privredno društvo se može preseliti na Maltu spajanjem sa malteškim entitetom. Prekogranična spajanja regulisana su Direktivom 2005/56 EU. Do spajanja može doći iz različitih razloga, a u nekim slučajevima čak i da bi se koristila različiti zakoni u vezi sa nesolventnošću ili pravima zaposlenih.

Strano privredno društvo može svoje upravljanje i kontrolu da preseli na Maltu i to prijavi lokalnim poreskim vlastima. Ovo omogućava korišćenje entiteta koji su ranije bili u inostranstvu i još uvek imaju koristi od poreskih olakšica.

Filijala stranog entiteta na Malti takođe može biti korisna: Malta ima pravo da oporezuje dohodak filijale, ali u nekim slučajevima pasivni dohodak filijale nastao izvan Malte nije oporeziv na Malti. Filijale se lako otvaraju i zatvaraju.

Migracija partnerstva unutar EU je prilično jednostavna, jer partneri imaju pravo na slobodno kretanje i nema potrebe za likvidacijom.

Javno društvo sa ograničenom odgovornošću (P.L.C.) na Malti:

Ovaj pravni oblik se uglavnom koristi za investiciona preduzeća, zahtevi su najmanje dva direktora i sekretar, minimalni kapital je 46600 evra, od čega se mora uplatiti 25% (11650 evra).

Malta se fokusira na transparentnost, tako da se akcionari javnog društva sa ograničenom odgovornošću objavljuju kao „uključene strane“ na vebsajtu Agencije za privredne registre Malte, ako to društvo nije upisano na berzi.

Većina javnih društava sa ograničenom odgovornošću su investiciona preduzeća sa promenljivim kapitalom (SICAV Société d’ Investissement à Capital Variable). Strukture SICAV-a posebno su regulisane Zakonom o investicionim uslugama (poglavlje 370 Zakona Malte). Mogu se koristiti kao „krovna preduzeća“ sa nezavisnim pod-fondovima.

Udruženja na Malti:

Potreban je sporazum o udruživanju između najmanje 3 člana, što se može učiniti u bilo koju zakonitu svrhu. Obično postoji standardni obrazac koji treba popuniti imenom, adresom, objektima i administratorima. Ukoliko svi administratori imaju prebivalište izvan Malte, rezident mora biti imenovan za predstavnika.

Registracija u Agenciji za privredne registre Malte (MBR) je moguća, ali ne uvek obavezna. Na vebsajtu Agencije za privredne registre Malte (MBR) članovi nisu objavljeni. Udruženja su regulisana Zakonom o dobrovoljnim organizacijama (poglavlje 492 Zakona Malte) koji je izmenjen i dopunjen 2018. godine.

Brodske kompanije i brodovi:

Malta je jedno od vodećih pomorskih čvorišta u regionu sa jednim od najvećih međunarodnih brodskih registara u svetu. Sektor brodarstva regulisan je posebnim zakonima i propisima oko Zakona o trgovačkom brodarstvu iz 1973. godine i dopunskih propisa. Propisi su primenljivi i na jahting industriju.

Da bi imali koristi od poreza na tonažu, klijenti treba da registruju privredno društvo koje se kvalifikuje za brodsku organizaciju (prema malteškom Zakonu o trgovačkom brodarstvu) i dobiju licencu od vlade. Brod se takođe može registrovati u drugoj jurisdikciji, ako se plati malteški porez na tonažu. Neto tonaža broda ne sme biti manja od 1000.

Registracija intelektualne svojine: žigovi, patenti, prava dizajna:

Registracija žiga štiti ime brenda i daje vlasniku žiga ekskluzivno pravo na zaštitni znak i logo. Registracija na Malti je moguća kod Zavoda za intelektualno vlasništvo (Intellectual Property Office – IPO) ili na nivou EU kod Zavoda za intelektualnu svojinu Evropske unije (European Union Intellectual Property Office – EUIPO) u Alicanteu u Španiji. Prijava u evropski registar žigova je jednostavna i registracija važi 10 godina od datuma registracije. Zatim se on pojavljuje u pretrazi žigova EU. Kasnije je moguće obnoviti ga. U slučaju dodatne registracije, Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (World Intellectual Property Organization – WIPO, saradnja sa Ujedinjenim nacijama) daje smernice za registraciju žigova u 97 zemalja madridskog sistema.

Žigovi su kombinacija reči i simbola; mogu se registrovati za EU ​​u jednu ili više od 45 klasa Međunarodne klasifikacije roba i usluga uspostavljene Ničanskim sporazumom (poznatoj kao „Ničanska klasifikacija“). Malta je, međutim, jednoklasna jurisdikcija.

Dizajni se mogu zaštititi na period od pet godina registracijom novog prava na dizajn sa pojedinačnim karakterom. Tada mogu da se licenciraju. Da bi se registrovao, dizajn ne može biti čisto funkcionalan i mora ispunjavati moralne kriterijume. Prijave se moraju podneti nadzorniku Odeljenja za trgovinu.

Moguće je prijaviti se za Registrovani dizajn zajednice (Registered Community Design – RCD) u Zavodu za intelektualnu svojinu Evropske unije (EUIPO) ili za međunarodnu zaštitu u kancelariji Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) u Ženevi.

Zaštita autorskih prava za softver, originalni književni, naučni i umetnički rad traje do smrti tvorca plus 70 godina u EU i plus 50 godina izvan EU prema Bernskoj konvenciji. Registracija autorskih prava nije potrebna; dovoljno je da se uz tekst prilože simbol autorskih prava i godina nastanka. Ponekad je korisno napraviti dokumenta koja dokazuju vlasništvo nad autorskim pravima.

Zugimpex: vaš prvi izbor za osnivanje privrednih društava, koji nudi
profesionalne usluge, razumne takse i prijateljsku atmosferu
:
 • Sveobuhvatne usluge iz jednog izvora za vaše preduzeće na Malti.
 • Brza detaljna provera klijenta – imate dobro finansijsko stanje, dobru kvalifikaciju i uspeh i iskustvo u svom poslovanju.
 • Molim vas imajte na umu da Zugimpex ne pruza usluge drzavljanima ili rezidentima US, a za kompanije sa registrovanim sedištem ili za lica sa prebivalištem u Nemačkoj, Italiji ili Francuskoj, potrebna je koordinacija sa lokalnim poreskim savetnikom koji se tamo nalazi
 • Obračun poštene cene za osnivanje privrednog društva na Malti i njegovo vođenje:
  • Osnivanje preduzeća na Malti: 1800€, uključujući prebivalište, poslovni prostor i osnovne poštanske usluge na godinu dana, isključujući javne takse od oko 350 €. Naši klijenti uživaju u našem fleksibilnom rešenju za poslovni prostor za iste troškove kao i za virtuelnu kancelariju, ali mogu da koriste infrastrukturu i zato imaju dokaz o postojanju.
  • Godišnji troškovi zavise od delatnosti: počev od 2500 € godišnje, uključujući prebivalište, poslovni prostor i osnovne poštanske usluge (od sledeće godine), knjigovodstvo, prijavu za PDV, finansijski izveštaj i delove poreske prijave. Kao industrijski standard koji uključuje sve pripadajuće zadatke poput sortiranja, arhiviranja i provera, kvalifikovane knjigovođe obrađuju oko 15-20 rezervacija na sat što odgovara 40-60 rezervacija. Međutim, veći deo vremena koristi se za sortiranje dokumenata, raspodelu plaćanja i kontaktiranje klijenata zbog nedostajućih podataka (npr. ukoliko postoje plaćanja bez računa). Za finansijski izveštaj potrebno je između 5 i 15 sati.
  • Obavezni godišnji troškovi revizije koju vrši spoljni revizor, uključujući posebne prijave poreskoj upravi: u većini slučajeva između 1000 € i 2500 € po preduzeću, u zavisnosti od delatnosti.
 • Profesionalno savetovanje:
  • Iskoristite naše iskustvo u Zugimpex-u, naše kontakte, naše znanje iz međunarodnog poslovanja i naše usluge međunarodnog poreskog planiranja.
  • Planirajte s nama razrađivanje vašeg preduzeća, vaše poslovanje i prenos funkcija, tako da Vaše preduzeće na Malti i holding započnu uspešno poslovanje.
  • Naši ljubazni i kompetentni zaposleni rado će vam pomoći, a kada posetite Maltu, pobrinućemo se da uživate u svom boravku.

 

Likvidacija kompanije:

Malteško privredno društvo ima tekuće troškove i obaveze, a ako ne može da nastavi poslovanje, to privredno društvo se može prodati, preneti ili likvidirati na dobrovoljnoj osnovi.

Ovo je postupak likvidacije privrednog društva: Početne aktivnosti za likvidaciju društva sa ograničenom odgovornošću:

 • generalna skupština: odluka sa datumom likvidacije, likvidator i imenovana revizorska firma.
 • obaveštenje registraru o rešenju (obrazac B (1)).
 • Izjava o bonitetu koju izdaju direktori (Obrazac B (2)) u roku od jednog meseca, uključujući izjavu o imovini i obavezama,
 • Izjava likvidatora na obrascu L.

Aktivnosti likvidacije u roku od 12 meseci (ili Generalna skupština svakih 12 meseci):

 

  • Potvrda o neizmirenim iznosima od strane Odeljenja za unutrašnje prihode, Odeljenja za PDV i MFSA i poravnanja
  • Odjava iz Odeljenja unutrašnjih prihoda, Odeljenja za PDV i agencije Jobs Plus.
  • Revizija za krajnji period
  • Isplata svih obaveza
  • Naplata ili prodaja potraživanja
  • Zatvaranje bankovnih računa

Završne aktivnosti:

 • revizija za period od datuma gašenja privrednog društva do datuma raspodele
 • poreska prijava plus plaćanje, poreska uprava izdaje poresko odobrenje
 • Generalna skupština: Likvidator prezentuje račune, revizorski izveštaj i šemu raspodele.
 • Obaveštenje registraru u Registru preduzeća (ROC).
 • Objava u Glasniku, čekaju se prigovori.

Posle 3 meseca, registrar briše privredno društvo iz registra. Tada privredno društvo dobija status ,,ugašeno“

Dodatne Informacije o Malti:

Malta ima članstvo u EU, oficijelnu valutu evro i engleski kao službeni jezik. Prema popisu iz 2021. godine, 519.562 osobe živele su na Malti sa Valetom kao glavnim gradom; Stranci su bili 115.449 ili 22,25% stanovnika. Prema agenciji za zapošljavanje Jobsplus, 56% strane radne snage nisu državljani EU/EEP. Većina ljudi živi na glavnom ostrvu Malta, koje se nalazi oko 130 km južno od Sicilije, a druga 2 ostrva su Gozo i Komino. Postoje odlične veze između letova sa većinom evropskih centara sa preko 30 avio-kompanija.

Malta se pozicionira kao kopnena lokacija kompatibilna sa zakonima EU, ali istovremeno pruža atraktivno okruženje preduzećima i pojedincima: OECD je Maltu stavio na belu listu, ima brojne sporazume o dvostrukom oporezivanju i ne spada u zemlje sa visokim porezom. Istovremeno je moguće dobiti pristup atraktivnim EU subvencijama. Vlasti na Malti ponašaju se prijateljski prema kupcima, postoje šalteri koji investitorima nude fleksibilna i individualna rešenja. A za pojedince, Forbes je Maltu svrstao na prvo mesto u svetu po „ličnoj slobodi“.

Povoljno okruženje privlači investitore: stabilne cene nekretnina, razuman nivo plata, niski porezi, razumni troškovi za usluge i predvidljivo političko okruženje. Hiljade visokokvalifikovanih ljudi iz EU i van nje preseljavaju se na Maltu zbog atraktivnih poslova, lepog vremena, niskih poreza i zabavnog načina života. Takođe, moguće je mnogo zaraditi: radno vreme je ograničeno za jedno zaposlenje kod jednog poslodavca propisima EU, ali zaposleni mogu raditi neograničeno vreme kombinovanjem nekoliko poslova.

Ažurirano: Novembar 2022