Većini kompanija je potreban jedan ili nekoliko operativnih računa sa IBAN brojem da bi vodili svoje poslovanje, a sa sve većim iznosima na mreži, obično im je potrebno mobilno bankarstvo i debitna kartica.

Otvaranje bankovnog računa i postupanje u skladu sa finansijskim institucijama (banke, institucije za elektronski novac (EMI) ili provajderi plaćanja) postao je jedan od najvećih izazova u internacionalizaciji. Međutim, često se klijenti samo prijave nekoliko puta ili nemaju informacije kako da postupaju sa bankama. Da bi pružila profesionalnu pomoć, naša kompanija je u kontaktu sa mnogim licenciranim bankama i EMI-ima kako bi razumela njihove zahteve, sklonost ka riziku i njihove tehničke procedure.

Koliko ima banaka i finansijskih institucija?

Prema EBF (Evropska bankarska federacija), do kraja 2020. godine u EU je poslovalo oko 6000 banaka sa oko 160000 filijala, a bilo je i preko 1000 dodatnih banaka u obližnjim zemljama koje nisu članice EU, poput Švajcarske, Lihtenštajna, Crne Gore, Srbije , Ukrajina i Rusija. Iz različitih razloga, iznos banaka u EU smanjio se za oko 30% od 2008. godine

Zašto postoje poteškoće pri otvaranju bankovnog računa:

Prvo, licenciranje: nacionalna državna tela i međunarodne institucije dodeljuju bankarske dozvole i regulišu sektor. Pod pritiskom međunarodnih organizacija poput FATF-a iz OECD-a, oni instaliraju nacionalni zakon o sprečavanju pranja novca i primenjuju ga, nadograđuju resurse finansijskih regulatora i procedure izveštavanja za sumnjive transakcije. Teorijska postavka nacionalnih regulatora sledi demokratske principe (razdvajanje zakonodavstva, izvršenje i nadležnost), ali de facto oni mogu vršiti moć koja se može naći samo u diktaturama. Dakle, uprava banaka je pod pritiskom i primorana da izbegne rizik.

Drugo, ne postoji obaveza ugovaranja: iako je bankovni račun neophodna infrastruktura za kompanije, kao i za privatna lica, većina vlada ne nameće obavezu ugovaranja licenciranim institucijama. Takva obaveza sklapanja ugovora uobičajena je za druge dobavljače infrastrukture (npr. Električnu energiju, vodu, telekom), oni su dužni da sklope ugovor sa svakom osobom ili kompanijom koja je spremna da prihvati opšte uslove i da plati takse.

Treće, banke imaju različit apetit za rizikom koji takođe varira tokom vremena, uglavnom u zavisnosti od njihovog trenutnog portfelja i stvarnih slučajeva. Takođe, imaju različite pristupe za procenu rizika, posebno rizika industrije, zemalja i kompanija sa direktorima koji imaju prebivalište u drugim zemljama.

Stručnost Zugimpex tima:

Naš tim konstantno poroveravaiposmatra promene u zakonskim okvirima, u različitim zemljama i trenutne aktivnosti banaka kroz direktan kontakt, kao i zbog naših klijenata. Stoga smo u toku sa finansijskim uslugama, zahtevima, postupcima ukrcavanja i nivoima prihvatanja.

Pomažemo u definisanju bankarskih zahteva klijenata. To uključuje mrežno bankarstvo sa IBAN-om u nekoliko valuta sa SEPA plaćanjem, kreditnim i debitnim karticama, ali takođe i platne prolaze i integraciju API-ja za preuzimanje bankovnih izvoda u csv ili kls format. Pored toga, mnogim klijentima su potrebni odgovarajući alati za upravljanje imovinom, a drugima je potrebno finansiranje. Rezultat je lista mogućih banaka ili novčanih institucija.

Prijava za otvaranje bankovnog računa:

Da bismo pripremili postupak prijave, prikupljamo relevantne informacije o aktivnostima, transakcijama, zahtevima i licima:

 • Profil klijenta (licna dokumenta, dokaz o mestu prebivalista, pozadina)
 • Izvor priliva sredstava, dokaz o poreklu finansijske stabilnosti
 • Planirana aktivnost I struktura
  • Glavna aktivnost
  • Klijenti I dobavljaci
  • Priliv novca/odliv novca: zemlje, maximalne sume po transakciji, ukupan predvidjeni promet na racunu

Nakon sto pripreimo osnovni KYC, I prikupimo podatke, sledeci korak jepretraga podataka o klijentu dostupna na internet. Ovakva procedura je potrebna kako bi suzili moucnost reske u aplikaciji, I odbijanje naseg zahteva od strane banke.

Na osnovu dobijenih informacija, imamo jasnu procenu rizika:

 • Rizik klijenta: industrija delatnosti, tip klijenta
 • Lokacija- Zemlje se dele na ‘’Bele’’ ‘’CRNE’’ I ‘’Sive’’ (liste su javno dostupne)
 • Mogucnost licne posete I utvrdjivanje identiteta klijenta

Imajući ove podatke na raspolaganju, možemo pomoći klijentima da naprave uži izbor i da se prijave kod različitih banaka za otvaranje računa. Procenjujemo verovatnoću otvaranja računa i na osnovu ove procene preporučujemo broj različitih aplikacija potrebnih za velike šanse da se na vreme otvore najmanje dva računa.

Pored toga, klijenti se unapred obaveštavaju o naknadi za otvaranje, naknadi za usklađenost i tekućim troškovima banaka. Za tekuće račune i svakodnevno bankarstvo kupci mogu očekivati standardni kvalitet, međutim, prema njihovim uslovima, institucije imaju drugačiju strukturu naknada. U drugim oblastima, poput internetskih brokera, investicionih usluga i dobavljača plaćanja, postoje ogromne razlike i važno je pronaći rješenje koje odgovara potrebama.

Molimo vas da imate na umu, Zugimpex je nezavini provajder usluga. Mi nismo posrednici vec konsultanti klijenta u procedure za njihovo dobro.

Pomoć u stalnom odnosu sa bankama

Da biste umanjili probleme u tekućim transakcijama, preporučujemo:

 • imajte na raspolaganju kopiju aplikacije i uverite se da su transferi u skladu sa tamo datim informacijama (ukupni iznosi prometa, pojedinačni obim transakcija, države itd.). Obavestite banku u slučaju promena unapred sa dobrim, dokumentovanim razlozima (npr. Nova porudžbina)
 • imajte na raspolaganju sva dokumenta pre nego što izvršite transfer: fakturu i ugovore
 • pošiljalac i primalac uplate moraju uvek odgovarati ugovoru i fakturi. Ako to nije slučaj, mora biti na snazi ugovor o prenosu
 • izbegavajte plaćanj sa kompanije privatnim licima, osim plata
 • ako postoji ugovor o zajmu, tekuće isplate kamata moraju se izvršiti pravilno, jer se to može kasnije proveriti

Održavajte dobar kontakt sa bankom, posebno u sledećim situacijama:

 • promene u kompaniji (akcionari, direktori)
 • problemi sa prijavljivanjem na online banking login
 • kartice koje ne rade ili su izgubljene
 • problemi sa samim uplatama (npr. Možda će biti potrebno obavestiti banku da koristi određenu dopisnu banku)
 • problemi sa samim uplatama (npr. Možda će biti potrebno obavestiti banku da koristi određenu dopisnu banku)

Pet opštih pravila u odnosu na banke i EMI-s:

1. Znajte kako su banke (EMI) regulisane i šta moraju da rade:

Vlasti finansijskog tržišta objavljuju na svojim veb lokacijama pravni okvir u svojim zemljama. Razumno je znati nacionalne minimalne zahteve koje banka mora da ispuni i pripremiti dokumentaciju pre nego što se obratite regulisanoj finansijskoj instituciji.

 • Finansijske institucije moraju da definišu dodatne zahteve za slučajeve kada prva procena rizika pokazuje veći rizik. Nije loše tražiti ove zahteve i pripremiti dokumentaciju, takođe.
 • Upravljanje portfeljem je suštinska nadležnost banaka. Koristi se za podelu kreditnih portfelja u kategorije i njihovo periodično nadgledanje. Banke takođe koriste koncept upravljanja portfeljem i u oblasti sprečavanja pranja novca i definišu klase rizika. Trenutni apetit za rizikom zavisi od njihovog trenutnog portfelja i od njihove situacije sa drugim klijentima. Ponekad je moguće dobiti neformalne informacije o takvim situacijama.

2. Razumevanje internih procesa banke u vezi sa sprečavanjem pranja novca:

 • Pored stalnog praćenja, većina finansijskih institucija ima interni seminar jednom godišnje. Prezentacija ima agresivan stil i poziva na bezuslovnu akciju. Često se najavljuje kasnija inspekcija od strane unutrašnjeg odeljenja za usklađenost.
 • Vraćajući se u kancelariju, šef odeljenja brine i traži od zaposlenih da se pobrinu za ispunjavanje svih formalnosti. Počinju da proveravaju sve svoje datoteke.
 • Kada zaposleni kontaktiraju klijente i traže od njih da ažuriraju svoje podatke i pruže dodatnu dokumentaciju za neke uobičajene i za neke vanredne isplate.
 • Ako je institucija dodatno podvrgnuta inspekciji od strane organa finansijskog tržišta ili ako su se pojavili neki kritični slučajevi, rukovodstvo i zaposleni su pod pritiskom i u takvim situacijama su brzo otvoreni za preporuke odeljenja za usklađenost da prekinu neke odnose.
 • Kada se inspekcije završe, svakodnevno poslovanje dolazi u fokus interesa. Pred kraj izveštajnog perioda, rukovodstvo preusmerava fokus na profitabilnost i shvataju da su banci potrebni novi klijenti.

3. Uvek pripremite dokumenta koja su vam ionako potrebna:

 • Identifikacioni dokumenti:
  • Pasoš ili lična karta (original ili overeno apostilom)
  • Dokaz o mestu prebivalista
  • Referenca banke
  • U slučaju kompanije: izvod iz komercijalnog registra, statut (notari, apostile, ponekad prevedeni
 • Profil Klijenta:
  • Informacije o kupcu, uključujući menadžera, akcionara i stvarnog vlasnika (CV, obrazovanje, stvarne aktivnosti, izvor sredstava)
  • Informacije o kompaniji: svrha, regioni plaćanja, glavni postojeći kupci, glavni postojeći dobavljači, bilans stanja, bivši izvodi bankovnih računa
  • Informacije o planiranim aktivnostima nove kompanije: svrha, veličina i glavni regioni dolaznih i odlaznih plaćanja
  • Procena rezultata procene rizika
  • Regularni update informacija
  • Dokumentacija za sva plaćanja veća od obima navedenog u profilu kupca
  • Šta god da se podnese, odeljenja za usklađenost će proveriti datoteke i zatražiti neke dodatne informacije. Zaposleni treba da prikupe dokaze da se njihovo pridržavanje pažljivo vrši

4. Uverite se da plaćanja odgovaraju uobičajenom obrascu u industriji i vašoj deklarisanoj poslovnoj aktivnosti:

 • Imajte na umu da odeljenja za proveru AML koriste softver koji su razvile forenzičke računovodstvene firme.
 • Primer: Obično konsultanti traže pretplatu i često šalju male račune. Konsultanti znaju da se male fakture brzo plaćaju i povećavaju posvećenost klijenta i stvaraju trajni novčani tok za finansiranje troškova (ponekad je na kraju i veliki bonus). Banke imaju mnogo konsultanata kao klijenata i vide njihov način plaćanja. Ako se tok plaćanja konsultantskog projekta ne uklapa u uobičajeni obrazac, klijent će automatski izvršiti praćenje.
 • Uzmite u obzir: administrativni troškovi dodatne fakture plus plaćanje manji su od cene startera u restoranu, ali su troškovi pronalaska nove banke prilično visoki.

5. Da li je jedan bankovni racun dovoljan?

 • Otvorite drugi bankovni račun u drugoj zemlji, eventualno i treći
 • Neka svaki bude u upotrebi
 • Ako imate vrlo profitabilne trgovinske aktivnosti, pokušajte da podelite dolazne i odlazne uplate na dva računa u različitim institucijama i povremeno izvršite prenos između njih; ako bankar ne može da vidi maržu, nema podsticaja da obavesti prijatelja da radi konkurentno.

Uredjeno Jul 2021