Međunarodni Poreski Zakon i njegove (osnove)

U ljudskoj prirodi je da traži beneficije. Deca, na primer, znaju šta je zabranjeno kod majke a dozvoljeno kod oca, ukoliko im treba dodatan dzeparac idu kod babe i dede, a za alkohol će se uvek snaći sa strane.

Svaki uspešan privrednik, traži što pogodnije uslove za ekspanziju svog poslovanja, traži alternative, odlazi u zemlje koje imaju nisku stopu poreza, I uživa benefite od poreskih sporazuma ,ulaže u budućnost svog poslovanja.

Ukoliko zemlja A nudi niz prednosti, ali ima visoku stopu poreza, a zemlja B ima nisku stopu poreza ali nudi manje prednosti, onda ima smisla preuzimati naknade u zemlji A, a u zemlji B platiti porez. Međutim, visoka stopa poreza u nekoj zemlji ne znači automatski I visoke benefite. Mnoge zemlje preko poreza odplaćuju svoja stara dugovanja, pokrivaju doprinose onog dela populacije koji obično može ali ne želi da radi, te s toga mora da zapošljava migrante da bi zadovoljila potražnju.

Po pravilu, kompanije angažuju poreske savetnike da zastupaju njihove interese prema vlastima. Države, pak, regulišu industriju (poreski konsultanti, računovođe i revizori) kako bi ograničile mogućnosti strukturiranja poreza.

Što se tiče poreskih zakona, postoji hijerarhija:

 • Nacionalni poreski zakon koji uzima u obzir , oporezivanje u međunarodnim aktivnostima
 • Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (DTT) su bilateralni sporazumi kojima se ograničavaju prava oporezivanja država ugovornica. Ovo ograničenje zavisi, ukoliko je DTT moguće primeniti, kako zemlja zakonski definiše boravak , kako stalne poslovne jedinice I kako zemlje regulišu poreska prava na različite kategorije prihoda. Skoro sve sporazume DTT možete naći na internetu.
 • Multilateralni sporazum obično pokriva nekoliko tema u grupi zemalja učesnica. Primeri su EU direktive (direktive fuzija, direktiva matična kompanija-produžnica, direktiva o kamatama i honorarima).

Većina ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja prati obrazac teksta jedne verzije OECD modela koji pokriva konkretne predmete.

Primeri su dati na definicijama o mestu prebivališta (čl.4) , stalnim poslovnim jedinicama, na razne izvore prihoda. (npr čl. 7 o poslovnim prihodima, čl.10 dividende, čl.11 kamate, čl.12 honorari) I na pravila primene (čl.23 poreski kredit ili metod izuzeća). Obično se aktivni prihod oporezuje u državi izvora ( dobit, poslovni profit…), dok se pasivni prihod kao što su dividende oporezuju u zemilji rezidencije.

Međunarodno poresko planiranje: mi koristimo različite zakonske mogućnosti koje zemlje pružaju da stvorimo najefikasnije modele za vaše poslovanje. Takvi modeli se oslanjaju na mogućnosti sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, ali takođe ostvaruju korist iz razlika u korporativnim zakonima ili u nacionalnim poreskim zakonima.

Definicija postojećih poslovnih procesa I poreskih subjekata (ko mora da plati porez), poreskih objekata (za šta porez mora da se plati),poreska osnovica I poreska stopa.

Da bi razmotrio lokalne zakone i zakone protiv zloupotrebe, Zugimpek sarađuje što je moguće bliže sa poreskim savetnicima kupaca i dodaje im uslugu.

Moguće opcije uključujući I prenos funkcija:

 • Definicija postojećih poslovnih procesa i relevantnih poreskih subjekata (ko mora da plati porez), poreskih objekata (za koji porez mora da se plati), poreske osnovice i poreske stope.
 • Moguće opcije uključujući I prenos funkcija
  • Ostvariti korist od liberalnih poslovnih propisa
  • Ostvariti koristod nižeg nivoa plata
  • Ostvariti korist od smanjenja poreske osnovice (dozvoljene olakšice I oslobađanja)
  • Osvariti korist od niskih poreskih stopa
  • Potreban je integrisani pristup kad se planiraju promene.
 • Provera alternativa:
 • Teme koje nisu porezi:
  • troškovi strukture I troškovi prebacivanja
  • revizija I zahtevi objavljivanja
  • zakon o radu I radne dozvole
  • license
  • Legalna primena ugovornih sporazuma
  • zaštita imovine
  • aspekti marketinga (kupci, jezik)
  • troškovi I dostupnost radne snage
  • razlike u pravnim strukturama I njihove prekogranične kvalifikacije: hibridni instrumenti mogu se koristiti za stvaranje odbitnih rashoda u jednoj zemlji koji pružaju mogućnost da u drugoj zemlji stvorite profit bez poreza
 • Oporezivanje I socijalni troškovi:
  • porez na dobit
  • porez na dividende
  • porez po odbitku
  • socijalni doprinosi za zaposlene I za samozapošljenje
  • porez na kapitalne dobitke
  • porez na nasleđe
  • porez na nepokretnosti
  • PDV
  • Stav poreske službe
  • pouzdane informacije od strane poreske uprave I mogućnost za rešenjem
  • stepen centralizacije I servis poreske službe
 • Oporezivanje na privatnom nivou:
  • Oporezivanje dividendi
  • Porez na bogatstvo
  • Porez na kapitalnu dobit
  • Penzije i šeme penzionisanja
  • Porez na nasledstvo i poklone
  • Investicione šeme
 • Preporuka, uzimajući u obzir objektivne kriterijume i subjektivne preferencije.

Proces poreskog planiranja i planiranja strukture je prvi korak, nakon čega slijedi formiranje preduzeća u odgovarajućoj nadležnosti.

Najvažnije – Realizacija: poresko planiranje nudi razne mogućnosti, ali to zahteva dobru pripremljenost dokumentacije, kao i stvarnu implementaciju. Generalno, sam model ne može biti uspešan bez implementiranja preporučenih struktura, a pre ili kasnije postoji mogucnost, nastajanja problema ukoliko zahtevi nisu ispunjeni.
Povećajte prodaju I zaradu: zašto obraćati pažnju samo na to kako sačuvat porez , dok posao stoji na istom nivou? Pretpostavimo da postoji način kombinovanja vaše prodajne strategije, vaših proizvoda I usluga sa poreskim olakšicama I da na taj način omogućite ubrzano širenje I uspeh vašeg poslovanja. Da li vam ovo zvuči interesantno?

U svakom slučaju, sve mora da ti se isplati – a to je slučaj samo ako je vaša dodatna pogodnost veća od svih dodatnih troškova uključujući i one iz vašeg vremena i poreskog savetovanja.

Realne poslovne aktivnosti i implementacija

12 pravila da biste bili sigurni pri poreskoju inspekciji:

Poreske vlasti sprovode pravila protiv zloupotrebe, razmjenjuju informacije i analiziraju podatke kako bi se borila protiv utaje poreza i agresivnog poreznog planiranja. Zugimpek pokazuje šta je važno da ostanemo bezbedni i da imamo koristi od borbe.

Pravilo 1: DOKAZI: prikupiti I obezbediti dokaze: Obratite pažnju na činjenicu da saradnja sa poreskom inspekcijom nije tako zabavna ukoliko postoji nedostatak dokaza I argumenata, tako da nas je savet, sve sto mozete da prikupite kao argumente za vase poslovanje pripremite na vreme

 • Dokumenti, elektronski podaci
 • Svedoci
 • Dokazi, vreodostojnost argumenata

Preporučujemo prikupljanje relevantnih dokumenata od samog početka, da usled revizije od strane nadležnog organa, sve bude dostupno I pregledno… I da svakako obratite pažnju na takav tip dokaza koji bi mogao biti pogrešno protumačen od strane ljudi koji ne rade u vašu korist.

Pravilo 2 : znajte da poreski organi zahtevaju veću saradnju sa poreskim obveznicima u međunarodnom poslovnom odnosa : ukoliko poslujete van granica EU teret dokazivanja realnih poslovnih transkacija pada na vas, tj na poreskog obveznika unutar EU, a to se mora uzeti u obzir ; obrnuto , ne bi trebalo da postoje dokazi o činjenicama koje dovode do neželjenih poreskih obaveza.

Ulog je visok, tako da odvojite dovoljno vremena za upoznavanje sa osnovnim pravilima internacionalnog poreskog Sistema. Postoje stručnjaci koji , ne samo da će pomoći u radu sa poreskim organima, već ponuditi razna rešenja na koje niste naišli od strane vašeg poreskog savetnika. Sa raspoloživim informacijama možete doći do idealnih rešenja, za stvaranje željenih rezultata, fiskalnih,finansijskih,strukturnih.

Pravilo 3: Obratite pažnju na alokacije: prikupite sve podatke kako bi izbegli klasifikaciju vaše kompanije kao “transparentnu”: ” (kompanija bez aktivnog poslovanja) na teritoriji na kojoj je registrovana (Art.5 OECD model poreske konvencije, o sporazumima dvostrukog oporezivanja i nacionalno zakonodavstvo:

 • kompanija mora posedovati ekonomske funkcij
 • supstanca i infrastruktura (server/veb prodavnica, osoblje, prostorije): izbegavajte da imenujete imenovane direktore, jer oni imaju drugačiji skup interesa, podležu dodatnim kontrolama i nisu uvek dostupni kada je potrebno. Zaposleni sa skraćenim radnim vremenom, čak i ako ponekad rade iz svoje kućne kancelarije, pružaju sadržaj i stvaraju stvarnu korist za kompanije.
 • kontrolu nad raspoloživim izvorima prihoda

Pravilo 4 : lokacija kompanije mora biti pravo mesto uprave i kontrole. Pobrinite se da prikupite dokaze da se sve važne odluke za kompaniju donose u svom sedištu: računovodstvo , prisustvo menadžmenta kompanije ( sastanci i njihovo trajanje) i još mnogo toga.

Savet : ako nemate vremena da budete tamo , zaposlite menadžera ili neka neko od vaših zaposlenih bude menadžer stranog društva , ali pazite na ugovor o upravljanju ,menadžer mora biti tamo gde je kompanija.

Pravilo 5: Izbegavajte neplanirano formiranje ogranka/predstavništva: kriterijumi za formiranje poslovnih jednica određenih u članu 5. OECD modela poreske konvencije: stalna poslovna jedinica, preko koje će se u potpunosti ili delimično obavljati poslovanje; postojanje agenta koji ima ovlašćenje da zaključuje ugovore u ime preduzeća; pružanje stalnih usluga u dužem trajanju od 6-12meseci, u zavisnosti od sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Ukoliko se menadžer kompanije nalazi sa mestom trenutnog prebivališta u zemlji koja ima razuman poreski sistem, ali je rezident u drugoj državi, nikakva pismena korespodencija ne sme biti obavaljana između te dve zemlje, da ne bi došlo do pretpostavke da je stvarno mesto uprave I kontrole zapravo u zemlji u kojoj je menadžer rezident.

Pravilo 6: opravdane cene transfera: po članu 9 poreskog modela OECD-a, o transakacijama između povezanih preduzeća, svaka transakcija mora biti jednaka tj prilagođena sličnim transakcijama koje su postojale između jedne od kompanija sa nezavisnim trećim stranama, u suprotnom postoji mogućnost tumačenja skrivene dividende od strane poreske inspekcije.Postoje prihvatljivi načini.

 • Transfer cena u visini cena na tržištu
 • Transferne cene bazirane na visini prodajnih cena na tržištu, umanjene za procenat provizije baziranog na ugovoru koji prikazuje adekvatni povraćaj za pruženu uslugu
 • Obračun troškova I marži ( proporcionalna finansijska raspodela za buduće troškove je prihvatljiva, ali nije obavezna, povremeno razdvajanje trenutnih I tekućih troškova može dovesti do interesantnih rešenja)

Zaista preporučujemo da od samog početka odredite u vašoj dokumentaciji kako će se računati transakcije između povezanih preduzeća.

Zapamtite, propisi transfernih cena se primenjuju samo u slučaju povezanih kompanija, a ne na transakcije između nezavisnih preduzeća. No postoje situacije u kojima bi se ovi propisi primenili, I to u situaciji u kojoj postoji sumnja da se radi o jasno evidentiranoj zloupotrebi.

Pravilo 7: Povedite računa o  transkacijama  koje se mogu protumaciti kao isplata skrivene dividende: ako postoje transakcije između preduzeća I povezanih preduzeća ili akcionara, dobro pripremite dokumentaciju I dokaze da se transferne cene povezanih preduzeća poklapaju sa cenama preduzeća koje nisu povezane.

Pravilo 8: Koristiti oporezovan novac za vidljive privatne troškove i izbegavati da se podigne sumnja na poreske zloupotrebe: često se proverava da li se kuća, automobil i vidljiv način života može dokazati da se finansira iz oporezovanog prihoda. Treba voditi evidenciju o tim činjenicama. Pokažite da postoji pravi posao, od mogućih transakcija i svesnim uključivanje svedoka koji bi mogli da svedoče svoje trenutno zapažanje.

Pravilo 9: Prilikom poreske inspekcije dozvolite ekspertima da vas zastupaju. Vaš poreski savetnik će umeti najbolje da se izbori sa svim mogućim preprekama i trik pitanjima, ne rizikujte bez potrebe.

Pravilo 10: Budite diskretni: informacije delite isključivo sa ljudima kojima morate poveriti podatke oko svog poreskog planiranja i strukture.

Pravilo 11: Moramo da vam napomenemo, ukoliko nemate jake nerve ili ukoliko niste raspoloženi za precizno i detaljno odrađivanje posla, ne pokušavajte da se bavite internacionalnim poslovanjem.

Informišite se o oporezivanju u Švajcarskoj i kako da registrujete švajcarsku kompaniju, posebno u kantonu Cug.

Ako želite da iskoristite najniži korporativni porez u Evropi ili Res / Non-Dom šemu, pročitajte o oporezivanju na Malti i kako da registrujete kompaniju na Malti.

Ako ste izabrali jurisdikciju sa liberalnim zakonodavstvom u srcu Evrope, razmislite o oporezivanju u Slovačkoj i kako da registrujete kompaniju u Bratislavi.

Uredjeno Jul 2021