Švajcarski poreski sistem

Print Friendly, PDF & Email

1. Pregled poreskog sistema (poreske stope od 2011.) :

a) Oporezivanje preduzeća:

 • Oporezivanje prihoda I kapitala: direktan savezni porez iznosi : 8,5% od neto prihoda,ali sam porez se umanjuje, pa u stvari iznosi oko 7,83% (8,5/108,5= 7,83) + kantonalni I opštinski porez na neto prihode, 5% – 6,5% u zavisnosti od kantona i opštine. Takođe, postoji  i porez na kapital.
 • Porez po odbitku (npr. na dividende i kamate) 35% poreza po odbitku je moguće izbeći delimično ili u potpunosti ako postoji aktivna matična kompanija u nekoj od zemalja EU (jer po članu 15. Sporazum štednje između Švajcarske i Evropske Unije, Švajcarska i dalje priznaje prethodnu verziju o valsništvu  matična kompanija-zavisna kompanija u EU: 25%, 2 godine), ili u zemlji koja ima povoljan poreski dogovor sa Švajcarskom. Takođe „Denkavit“ praksa omogućava  raspodelu dividende odmah, u matičnu kompaniju koja se nalazi u zemlji-članici EU, gde je ta dividenda zapravo depozit poreza po odbitku, koji je definisan u ugovoru dvostrukog oporezivanja. Nakon toga depozit (dividenda) će biti vraćen, kad se ispuni kriterijum Poreskog Sporazuma O Štednji. Međutim, administrativna birokratija u Švajcarskoj je poznata po nametanju prepreka, tako da i u ovom slučaju imamo jednu. Naime, da bi kompanija isplatila dividendu, prvo mora da preda 823C formular, nakon toga odgovori na obimniji upitnik koji će stići (budite oprezni) i onda čekate 3 godine na odobrenje. Kada odobrenje konačno stigne,odluke o dividendi mogu se saopštiti formularom 809 i 810.
 • PDV: 8% na transakcije koje su primljene u Švajcarskoj; postoje različite stope za različite poreske objekte; ne postoji PDV na izvoz robe I usluge; a uvoz (merchandise trade) podleže obrnutom sistemu naplate.

b) Oporezivanje partnerstva:

 • Porez na dobit : Kompanije se ne oporezuju, ali vlasnici da

c) Oporezivanje filijala stranih kompanija:

 • U principu, ogranci stranih kompanija oporezuju se slično kao I kompanije, s tim da novac iz ogranka može biti prebačen do matične kompanije jer nije dividenda.

d) Socijalni doprinosi I porez fizičkih lica:

 • Sistem socijalnog osiguranja: prvi nivo (AHV/IV) je obavezan za zaposlene, za preduzetnike I ograničene partnere, drugi nivo (BVG) je obavezan za radnike sa primanjima iznad određenog nivoa. Prvi nivo se obračunava proporcionalno bez gornje granice, tako da se preporučuje pažljivo biranje strukture da bi se izbegli nepotrebni troškovi.
 • Postoji porez po odbitku (“Quellensteuer“) na prihod zapošljavanja stranih državljana koji žive u Švajcarskoj bez stalnog boravka.
 • Porez na dividende: Postoji niz poreskih olakšica na kantonalnom nivou, naručito u kantonu Schwyz.
 • Oporezivanje prihoda I sredstava: se obračunava na osnovu porodice, a poreske stope variraju od kantona I zajednice. U većini slučajeva postoji progresivna skala. Oporezivanje: direktan savezni porez + kantonalni porez + komunalne takes kantona.
  Obračun:
  Porez na prihod x Poreska stopa kantona = Osnovna poreska stopa x poreska stopa % zajednice (varira) = Stopa poreza zajednice Ukupno = Suma efektivne stope poreza

2. Poreski podsticaji u Švajcarskoj:

a) Sigurnosna planiranja: Kompanije I građani imaju pravo na obaveznu procenu oporezivanja za planirane projekte.

b) Oslobađanje od plaćanja poreza na dividende akcionara ili ostalih prihoda dobijenih od holding: Ovo je detaljno objašnjeno u prospektu (“Kreisschreiben”) Nr. 9 od 9 jula 1998. Ako kompanija poseduje više od 20% akcija (od 2011: 10%) od druge firme, tu postoji poreska olakšica na dividende.

Ako kompanija poseduje više od 20% (od 2011: 10%) akcija, druge kompanije, duže od godinu dana onda postoji poresko oslobađanje na kapitalne dobiti. Pored toga neto prihod se može dodatno samnjiti za 5% fiksnih administrativnih troškova.

c) Privilegije Holdinga: Korporacije koje upravljaju Holdingom, plaćaju samo federalni porez (od 2009 godine 8,5% = 7.83). Ova privilegija važi za sve vrste prihoda u Holding kompaniji (npr: kamate,nakanade za upravljanje…) Osim toga, mnogi sporazumi o izbegavnju dvostrukog oporezivanja obezbećuju poreski kredit za nepovratni porez po odbitku u inostranstvu.

d) Društva za upravljanje: preduzeća (ili stalne poslovne jedinice stranih kompanija) koje obavljaju svoj administrativni rad u Švajcarskoj, ali nemaju preduzetničke aktivnosti u toj zemlji, podležu punom federalnom porezu (8,5/108,5 = 7,83%), ali im je smanjen kantonalni I opštinski porez. Pod administrativnim aktivnostima mogu se voditi prihodi od kamata ili dividend.

e) Mešovita preduzeća: preduzeća (ili stalna predstavništva stranih kompanija) sa poslovanjem pretežno u inostranstvu moraju da ispune odrećene uslove. Ta preduzeća, mogu da konkurišu za preferencijalni poreski tretman na inostrane prihode. Ukoliko je došlo do odobrenja, dobit od švajcarskih prihoda i inostranih prihoda, treba računati odvojeno.

f) Kapitalne dobitke od prodaje preduzeća ili dela preduzeća od strane privatnih lica: Profiti stečeni tim putem, oporezuju se u zemlji boravka. Ukoliko je mesto boravka Švajcarska, takvi profiti se obično ne oporezuju, sem ako se ne bavite preprodajom kompanija,gde bi profit svakako podlegao porezu na dobit i socijalnim doprinosima.

g) Porez na nasleđe: U većini kantona ne postoji porez na nasleđe.

h) Ostale prednosti: usled poreske konkurencije, kantoni pokušavaju da privuku posebne ciljne grupe , tako što nude različite poreske olakšice. Kao što su poreski krediti za nove rezidente, s kojima će im olakšati pokrivanje troškova prvih godinu dana itd.

3. Precizno Planiranje:

a) Porez po odbitku: kad kompanija isplaćuje kamatu ili dividende, mora da odbije 35% poreza po odbitku I uplati Saveznoj Poreskoj Upravi u Bernu. Kasnije, primalac može zahtevati odbitak, ukoliko dokaže da je proglasio kamate I dividend u poreskoj izjav.

b) “AHV/IV”: Socijalni doprinosi na osnovnom nivou jednaki su nivou prihoda (pola plaća lice ,pola poslodavac). Ograničeni partneri takođe plaćaju socijalne doprinose (AHV). Korporacije su izuzete ali njihovi zaposleni ne.

c) “ ALV”, “UVG” and “BVG”: Socijalni troškovi zaposlenih, I osiguranje u slučaju otkaza (pola od toga se plaća od strane poslodavca), osiguranje od povreda na radu I drugi nivo penzijskog Sistema (% od bruto plate se povećava sa brojem godina: pola plaća poslodavac).

d) Poređenje troškova socijalnog osiguranja: Na prvi pogled socijalni doprinosi izgledaju prilično nisko. Međutim, ovaj broj ne uključuje I cifru zdravstvenog osiguranja koje je obavezno za sve stanovnike Švajcarske.

4. Poreski organi u Švajcarskoj I njihova organizacija

Poreski sistem je decentralizovana struktura, većinom poreza upravlja kantonalana poreska uprava. Kantonalnu upravu nadgleda savezna uprava.

Kantonalna poreska uprava odgovara za poreze na dohodak I imovinu. Oni podležu federalnim I kantonalnim zakonima. Među kantonima postoji razlika u zakonu, ali isto tako i razlika , kako se u kom kantonu vlasti bave diskrecijom o pojedincu.

Zaposleni u kantonalnoj poreskoj službi su obično spremni za saradnju, I imaju prijateljski odnos.Poreski obveznici nisu predmet za oporezivanje, već poslovni saradnici, te svoje osnovno pravo o upoznavanju svojih obaveza I zakona mogu lako ispuniti I dobiti kompletno razjašnjenje u pisanoj formi.

Za porez po odbitku, zaduzena je Savezna Poreska Uprava u Bernu. Porez po odbitku se naplaćuje na prihode pokretnih sredstava, tj pri isplati kamata ili dividendi, s tim što poreski obveznik ima pravo na potražnju poreskog kredita.

Za PDV, nadležna je takođe Savezna Poreska Uprava.

 

Ažurirano: Mart 2017