Švajcarski poreski sistem

Pregled poreskog sistema (poreske stope od 2019.):

Oporezivanje preduzeća:

Oporezivanje prihoda I kapitala: direktan savezni porez iznosi :12% – 14% poreza na dobit zavisno od kantona. Deo je federalni, kantonalni ili opstinski porez. Kako je sam porez odbitan, tako je u stvari stopa između 10,71% (12 / 1,12) i 12,28% (14 / 1,14). Takođe, postoji porez na kapital.

Poreska prijava za porez na dobit mora se podneti u roku od 9 meseci nakon završetka kalendarske godine u kojoj se obračunski period završava i moguće je podneti zahtev za produženje. Oporezivi prihod izračunava se u CHF; da bi platio porez (a kasnije i za prijevremene otplate), kantonalni poreski odjel izdaje privremeni obračun na osnovu prošlih deklaracija, koji uključuje porez konfederaciji, kantonu i opštinama (lokalna poreska stopa se malo razlikuje u općinama).

Porez po odbitku (npr. na dividende i kamate) 35% poreza po odbitku je moguće izbeći delimično ili u potpunosti ako postoji aktivna matična kompanija u nekoj od zemalja EU (jer po članu 15. Sporazum štednje između Švajcarske i Evropske Unije, Švajcarska i dalje priznaje prethodnu verziju o valsništvu  matična kompanija-zavisna kompanija u EU: 25%, 2 godine), ili u zemlji koja ima povoljan poreski dogovor sa Švajcarskom. Takođe „Denkavit“ praksa omogućava  raspodelu dividende odmah, u matičnu kompaniju koja se nalazi u zemlji-članici EU, gde je ta dividenda zapravo depozit poreza po odbitku, koji je definisan u ugovoru dvostrukog oporezivanja. Nakon toga depozit (dividenda) će biti vraćen, kad se ispuni kriterijum Poreskog Sporazuma O Štednji. Međutim, administrativna birokratija u Švajcarskoj je poznata po nametanju prepreka, tako da i u ovom slučaju imamo jednu. Naime, da bi kompanija isplatila dividendu, prvo mora da preda 823C formular, nakon toga odgovori na obimniji upitnik koji će stići (budite oprezni) i onda čekate 3 godine na odobrenje. Kada odobrenje konačno stigne,odluke o dividendi mogu se saopštiti formularom 809 i 810.

U slučaju privatnih akcionara, kompanija prvo mora da plati porez po odbitku (porez na izvoru) od 35% u roku od 30 dana od dana isplate dividende saveznoj poreskoj upravi (FTA). Ako sporazum o dvostrukom oporezivanju definiše nižu stopu kao maksimalni porez po odbitku, primalac ima pravo da dobije razliku kao povrat po sledećem postupku:

• Zapisnik Generalne skupštine koja odlučuje o dividendi i pominje iznose, datum i način isplate.
• Nalog za dividendu koji uključuje bruto iznos, porez po odbitku i neto iznos dividende
• Isplata mora odgovarati datumima u nalogu za dividendu.
• Izjava: obrazac 103 za AG, obrazac 110 za GmbH; priložio nalog za dividendu. Može se poslati putem Interneta.
• Zahtev za povraćaj novca: savezna poreska uprava objavljuje različite obrasce u zavisnosti od zemlje prebivališta primaoca. Ako ne postoji poseban obrazac, onda se obrazac 60 koristi za privatno lice da zahteva povraćaj delova poreza po odbitku,
• Poreska uprava u državi prebivališta mora da overi obrazac (koji može razmotriti i oporezovati dividendu u zavisnosti od svog lokalnog zakonodavstva), a original obrasca sa originalnim potpisima mora se dostaviti saveznoj poreskoj upravi u Švajcarskoj. Nakon što ga organ proveri i eventualno postavi još nekoliko pitanja, može doći do otplate.

PDV: 7,7% na transakcije koje su primili švajcarski primaoci, posebne stope za posebne poreske objekte; nema PDV-a na izvoz robe i usluga; uvoz usluga podleže obrnutom sistemu naplate.

Za potrebe planiranja važno je znati da generalni partner mora biti fizičko lice, a dobit i generala i ograničenih partnera podleže socijalnim naknadama. Opcije da se to izbegne su inostrano opšte partnerstvo sa podružnicom u Švajcarskoj (u zemlji u kojoj generalni partner može biti pravno lice), strane pravne osobe kao ograničeni partneri (da bi izbegli socijalne troškove) ili ograničeni partneri koji se mogu odreći švajcarskih socijalnih naknada pomoću obrasca A1.

Oporezivanje partnerstva:

Porez na dobit : Kompanije se ne oporezuju, ali vlasnici da.

Oporezivanje filijala stranih kompanija i oporezivanje švajcarskih prihoda odstranih kompanija::

U principu, ogranci stranih kompanija oporezuju se slično kao I kompanije, s tim da novac iz ogranka može biti prebačen do matične kompanije jer nije dividenda.

Socijalni doprinosi I porez fizičkih lica:

Sistem socijalnog osiguranja:prvi nivo (AHV/IV) je obavezan za zaposlene, za preduzetnike I ograničene partnere, drugi nivo (BVG) je obavezan za radnike sa primanjima iznad određenog nivoa. Prvi nivo se obračunava proporcionalno bez gornje granice, tako da se preporučuje pažljivo biranje strukture da bi se izbegli nepotrebni troškovi.

Društvo sa ograničenom odgovornošću takođe podleže socijalnim naknadama. Međutim, EU i Švajcarska imaju sporazum o organizaciji socijalnog doprinosa i prava koji se zasniva na direktivi EU 883/2004. Ovaj sporazum definiše zemlju nadležnosti, a u prilogu 9 nalazi se dobar pregled (npr. Ako neko ima prebivalište i zaposlen je u zemlji A, to je država A).

Zemlja rada Zemlja nadleznosti ukoliko ste rezident CH Zemlja nadleznosti ukoliko ste reazident EU
CH CH CH
ЕU EU ЕU
CH/EU: jedan ili vise poslodavaca u CH CH CH (EU ukoliko je  glavni deo rada u zemlji rezidencije)
CH/EU: jedan ili vise poslodavaca u EU CH ukoliko se glavni deo rada obavlja u  CH, ako ne onda EU EU
CH/EU: Vise razlicitih poslodavaca u razlicitim zemljama EU CH ЕU
CH/EU: CH poslodavci i  EU poslodavci CH ukoliko se glavni deo rada obavlja u  CH, ako ne onda EU CH ukoliko se manji deo aktivnosti odvija u zemlji boravista a  EU poslodavac ima predstavnistvo u zemlji rezidencije (suprotno: EU)
EU/EU: jedan ili vise CH poslodavaca CH EU ukoliko se glavni deo rada obavlja u zemlji rezidencije
EU/EU: jedan ili vise pislodavaca u EU ЕU ЕU
EU/EU: jedan ili vise poslodavaca u vise razlicitih zemalja EU CH ЕU
EU/EU: CH poslodavac CH zaposlen ЕU CH ukoliko se manji deo aktivnosti odvija u zemlji boravista a  EU poslodavac ima predstavnistvo u zemlji rezidencije (suprotno: EU)

 

Samozaposlen Zaposlen i samozaposlen CH ЕU
CH CH CH
ЕU ЕU ЕU
CH/ЕU CH ako je glavna aktivnost u  CH, suprotno EU CH ako je glavna aktivnost u CH, i bez aktivnosti u zemlji rezidencije, suprotno EU
ЕU/ЕU ЕU ЕU
CH CH CH CH
ЕU ЕU ЕU ЕU
CH ЕU CH CH
ЕU CH ЕU ЕU

Iako je ograničeni partner u Švajcarskoj podložan socijalnim naknadama, postoje mogućnosti strukturiranja: rezidenti EU koji žive u zemlji u kojoj žive bez prebivališta mogu biti ograničeni partneri u ograničenom partnerstvu sa švajcarskom podružnicom. Zarade mogu ostati oslobođene poreza ako se ne vrate u svoju zemlju prebivališta, a u Švajcarskoj može biti izuzeće socijalnih davanja putem obrasca A1.

Postoji porez po odbitku (“Quellensteuer“) na prihod zapošljavanja stranih državljana koji žive u Švajcarskoj bez stalnog boravka.

Porez na dividende: Postoji niz poreskih olakšica na kantonalnom nivou, naručito u kantonu Schwyz.

Oporezivanje prihoda I sredstava: se obračunava na osnovu porodice, a poreske stope variraju od kantona I zajednice. U većini slučajeva postoji progresivna skala. Oporezivanje: direktan savezni porez + kantonalni porez + komunalne takes kantona.

Obračun:
Porez na prihod x Poreska stopa kantona = Osnovna poreska stopa x poreska stopa % zajednice (varira) = Stopa poreza zajednice Ukupno = Suma efektivne stope poreza

Informacje o proceduri osnivanja firme u Švajcarskoj,možete naći klikom na ovaj link

Poreski podsticaji u Švajcarskoj:

 • Sigurnosna planiranja: Kompanije I građani imaju pravo na obaveznu procenu oporezivanja za planirane projekte.
 • Oslobađanje od plaćanja poreza na dividende akcionara ili ostalih prihoda dobijenih od holding: Ovo je detaljno objašnjeno u prospektu (“Kreisschreiben”) Nr. 9 od 9 jula 1998. Ako kompanija poseduje više od 20% akcija (od 2011: 10%) od druge firme, tu postoji poreska olakšica na dividende.Ako kompanija poseduje više od 20% (od 2011: 10%) akcija, druge kompanije, duže od godinu dana onda postoji poresko oslobađanje na kapitalne dobiti. Pored toga neto prihod se može dodatno samnjiti za 5% fiksnih administrativnih troškova.
 • 50% dodatnog odbitka troškova istraživanja i razvoja: maksimalna olakšica ne može prelaziti 70% dobiti koja podleže kantonalnom porezu. Troškovi istraživanja i razvoja moraju nastati u Švajcarskoj, bilo kao troškovi osoblja ili kao troškovi trećih lica (ako treća strana ne koristi isti 50% odbitka)
 • kutija za patente: prihod od domaćih i stranih patenata i slična prava mogu se oporezivati odvojeno uz maksimalno umanjenje od 90%, ali maksimalno rasterećenje ne može prelaziti 70% profita koji podleže kantonalnom porezu
 • Švajcarske podružnice stranih kompanija će pod određenim okolnostima moći da zatraže paušalni poreski kredit za inostrane poreze po odbitku
 • pravila koja se tiču skrivenih rezervi pri migraciji u / iz Švajcarske i tranziciona pravila o promeni statusa kompanija preferencijalnog režima
 • postoje prelazne odredbe za kompanije koje su ranije koristile privilegiju vlasništva, privilegiju za domicilne kompanije ili za mešovite kompanije.
 • Porez na nasleđe: U većini kantona ne postoji porez na nasleđe.
 • Ostale prednosti: usled poreske konkurencije, kantoni pokušavaju da privuku posebne ciljne grupe , tako što nude različite poreske olakšice. Kao što su poreski krediti za nove rezidente, s kojima će im olakšati pokrivanje troškova prvih godinu dana itd.

Precizno Planiranje:

 • Porez po odbitku: kad kompanija isplaćuje kamatu ili dividende, mora da odbije 35% poreza po odbitku I uplati Saveznoj Poreskoj Upravi u Bernu. Kasnije, primalac može zahtevati odbitak, ukoliko dokaže da je proglasio kamate I dividend u poreskoj izjav.Ako postoji sporazum o dvostrukom oporezivanju, može doći do smanjenja za akcionare koji su strane kompanije. U slučaju privatnih akcionara koji borave u zemlji sa povoljnim ugovorom, poreski sistem ne dozvoljava plaćanje samo smanjenih stopa poreza po odbitku, a porez mora biti u potpunosti plaćen da bi se zahtevao povraćaj.
 • “AHV/IV”: Socijalni doprinosi na osnovnom nivou jednaki su nivou prihoda (pola plaća lice ,pola poslodavac). Ograničeni partneri takođe plaćaju socijalne doprinose (AHV). Korporacije su izuzete ali njihovi zaposleni ne.
 • “ALV”, “UVG” and “BVG”: Socijalni troškovi zaposlenih, I osiguranje u slučaju otkaza (pola od toga se plaća od strane poslodavca), osiguranje od povreda na radu I drugi nivo penzijskog Sistema (% od bruto plate se povećava sa brojem godina: pola plaća poslodavac).
 • Poređenje troškova socijalnog osiguranja: Na prvi pogled socijalni doprinosi izgledaju prilično nisko. Međutim, ovaj broj ne uključuje I cifru zdravstvenog osiguranja koje je obavezno za sve stanovnike Švajcarske.

U meniju „Advisori“ nudimo klijentima korist od našeg znanja u međunarodnom poreskom planiranju i međunarodnom poreskom zakonu.”..

Strukture će pratiti poslovne aktivnosti, pa pogledajte naše smjernice za strukture preduzeća. Ako postoji odgovarajuća postavka, važno je izbjeći pravna pitanja. Zato pogledajte naše smernice o realnoj implementaciji Pravni dokumenti i neki ugovori o dvostrukom oporezivanju: Preuzimanja i linkovi.

Poreski organi u Švajcarskoj I njihova organizacija

Poreski sistem je decentralizovana struktura, većinom poreza upravlja kantonalana poreska uprava. Kantonalnu upravu nadgleda savezna uprava.

Kantonalna poreska uprava odgovara za poreze na dohodak I imovinu. Oni podležu federalnim I kantonalnim zakonima. Među kantonima postoji razlika u zakonu, ali isto tako i razlika , kako se u kom kantonu vlasti bave diskrecijom o pojedincu.

Zaposleni u kantonalnoj poreskoj službi su obično spremni za saradnju, I imaju prijateljski odnos.Poreski obveznici nisu predmet za oporezivanje, već poslovni saradnici, te svoje osnovno pravo o upoznavanju svojih obaveza I zakona mogu lako ispuniti I dobiti kompletno razjašnjenje u pisanoj formi.

Za porez po odbitku, zaduzena je Savezna Poreska Uprava u Bernu. Porez po odbitku se naplaćuje na prihode pokretnih sredstava, tj pri isplati kamata ili dividendi, s tim što poreski obveznik ima pravo na potražnju poreskog kredita.

Za PDV, nadležna je takođe Savezna Poreska Uprava.

Ažurirano: Jun 2021