Slovačka: Porez

Print Friendly, PDF & Email

Ne zaboravite: Podsticaji koje Slovačka pruža su odličan dodatak poreskim oloakšicama koje pruža Švajcarska: Zugimpex je tu da vam pomogne pri ovom kombinovanju! Prednost Slovačke sa prednostima iz Švajcarske,Malte , UAE i drugih zemalja. Mi znamo koji su uslovi neophodni, sa našim loklanim predstavništvom, sve usluge na jednom mestu za poboljšanje vašeg poslovanja.

Napominjemo: za PDV registraciju po § 4 određenom od strane poreske uprave što znači da domaći promet mora biti minimum 50.000 evra. S druge strane registracija prema  § 7a  je lako moguća, a uz to preduzeće može odmah da izdaje račune u inostranstvu, s tim da ulazni porez nije odbitan. Što znači da ukoliko firma kupuje usluge  iz inostranstva prema zakonu o obrnutoj naplati , firma je ta koja će platiti PDV na te usluge I bez registracije pod §4 firma neće dobiti dozvolu umanjenja PDV-a, tako da je krajnji rezultat gubitak 20% troškova usluga.

Poreske olakšice:

Porez za preduzeća je 21% a poreska stopa od 19% do 25% je za pojedince. Samoaposeleni imaju pravo na odbitka do 20.000 Eura , bez naknadnih dokaza.

Korporacije se oporezuju samo na korporativni profit: I nema dalje oporezivanje didvidendi na nivou akcionara u Slovačkoj. Dividende se obično oporezuju u zemlji boravaka, ali promene prebivališta akcionara mogu doći u obzir, kao I prekogranično premeštanje stvarnog središta kompanije (obratiti pažnju na zakon o duplom oporezivanju).

Zanimljive mogućnosti u računovodstvenoj politici Slovačke: Na primer: u evaluaciji inventara ili potraživanja. Ova mogućnost može da se kombinuje sa opcijom koju pruža Austrija,tj koju imaju austrijska privredna društva. Naime, poreska uprava u Austriji pruža mogućnost kompanijama za kompenzaciju profita sa gubitkom kad su povezane firme u pitanju.

Ako postoji sporazum o dvostrukom oporezivanju (DTT) sa metodom izuzeća, visina poreske stope po kojoj će oporezivanje u drugoj zemllji nastati računaće se na  osnovu ukupnog prihoda, a to može da se radi u oba smera: tako da gubici partnera u Slovačkoj mogu biti zanimljivi, takođe.

Prednosti “ s.r.o I k.s “ ( društvo sa ograničenom odgovornošću I komanditno društvo):

Porez od 21%,često bez socijalnih doprinosa za komanditora (objašnjeno u konstrukciji : s.r.o kao generalni menadzer ili direktor k.s).

Dok u zemljama kao što je Austrija ukupno oporezivanje vlasnika privrednog društva iznosi 45.625% (25% poreza na dobit + 27,5% poreza na dividend na ostatak od 75%), DOK u Slovačkoj porez ostaje na 21% iz čega proizilazi ušteda od 17,625% do 24,625% u odnosu na Austriju

Od 2011 uvedena je naplata socijalnih doprinosa na dividende, onog trenutka kad su isplaćene preduzetniku, ukoliko je preduzetnik registrovan kao Slovački resident. (dakle, promena prebivališta se preporučuje samo ako Slovačka ne postane zemlja nadležnosti za socijalne doprinose). No, predaja određene dokumentacije može pomoći pri izuzetku.

Preduzetnici profitiraju od prekograničnog premeštanja stvarnog središta kompanije u Slovačku jer su plate I celokupni rashodi niži u poređenju sa ostalim zemljama EU. Međutim treba obratiti pažnju na progresivni poreski zakon u zemlji rezidencije poreskog obveznika, (npr: Austrija ima progresivni porez na dohodak i oni pri računici poreske stope uzimaju u obzir dohodak poreskog obveznika iz Slovačke) takođe I na troškove formiranja nove poslovne structure. Pored toga, morate obratiti pažnju da određene aktivnosti moraju nastati kako bi se dokazale stvarne ekonomske aktivnosti kompanije (osnivanje mora odgovarati istinskom osnivanju privrednog subjekta koji ima za cilj ostvarivanje stvarnih ekonomskih aktivnosti u zemlji članici ) u suprotnom zakon će gledati na to kao fiktivno osnovano društvo zarad zloupotrebe. Pored toga, preporučujemo da uzmete u obzir koordinaciju sistema socijalne sigurnosti prema EU-Directive 883/2004.

Funkcija holding: primanje poreza po odbitku i distribuciju dividendi : Društvo sa ograničenom odgovornošću (s.r.o), koje ima prave ekonomske aktivnosti kompanije, može primiti dividend od ogranka koji se nalazi u nekoj drugoj zemlji EU I distributirati ih u aktivno k.s privredno društvo. Pošto distribucija dividend nije oporeziva u Slovačkoj, a k.s (komanditno društvo) može dobiti dividend od poreza bez oporezivanja, onda dalje oporezivanje obično ne postoji. Ukoliko je preduzetnik komanditnog društva državljanin zemlje koja ima sporazum o izbegavanju duplog oporezivanja sa Slovačkom, oporezivanje profita k.s-a podleže Slovačkom porezu u skladu sa Artiklom 7.

Ukoliko s.r.o primi dividend, porez se ne plaća,a trenutno ne postoji ograničenje na dividend iz zemalja sa niskom stopom poreza.

Postoje različita mišljenja da li je moguće isplatiti dividende direktno iz drugih zemalja u operativni k.s, koji ih prosleđuje direktno vlasnicima. K.S je pomenut u direktivi matična kompanija–ogranak. Neki stručnjaci opravdavaju ovu strukturu tvrdnjom da K.S u Slovačkoj ima sve kvalifikacije kao korporacija, a u drugim zemljama kao partnerstvo. Istina da je ova struktura krajnje primamljiva, ali ona nosi nekoliko rizika i nedostataka, te s toga Zugimpex preporučuje soluciju formiranja društva sa ograničenom odgovornošću (s.r.o) koje raspodeljuje profit i dividende komanditnom društvu (k.s). Paket koji Zugimpex ima za vas u ponudi košta isto koliko i formiranje prvostepene opcije s.r.o i k.s.

Pažnja: ukoliko imate prebivalište u drugoj zemlji: Za korporativnu dobiti Slovačke kompanije pravo na ovakvu vrstu oporezivanja dodeljena je samo Slovačkoj u skladu sa Artiklom 7 DTT. Ali dividend, kamate, plata pojedinca se obično oporezuje u zemlji boravka pojedinca, u skladu sa njenim poreskim stopama.

Profit komanditnog društva (k.s) nije izuzet od oporezivanja u zemlji prebivališta ukoliko se ekonomska aktivnost kompanije odvija na ovom područiju.Ukoliko kompanija nema suštinsku svrhu  ili k.s.  prima dividende iz inostranstva  koje nisu relevantne za njene poslovne funkcije ( u tom slučaju preporučujemo formiranje fonda kao ulaz za dividende za k.s). (Videti izjavu austrijskog Ministarstva finansija EAS 3010).

Nacionalni zakoni u zemlji prebivališta definišu kada se  profit od k.s-a  pripisuje komanditoru. U Slovačkoj  I nekim zemljama se pripisuje kada je isplata primljena, a u drugim zemljama kada je stečen.

ZA VISE INFORMACIJA O DTT (ugovor o izbegavanju duplog oporezivanja): Downloads & Linksor

Ažurirano: Mart 2017