Slovačka: Porez

Print Friendly, PDF & Email

Ne zaboravite: Podsticaji koje Slovačka pruža su odličan dodatak poreskim olakšicama koje pruža Švajcarska: Zugimpex je tu da vam pomogne pri ovom kombinovanju! Prednost Slovačke sa prednostima iz Švajcarske,Malte , UAE i drugih zemalja. Mi znamo koji su uslovi neophodni, sa našim loklanim predstavništvom, sve usluge na jednom mestu za poboljšanje vašeg poslovanja.

Napominjemo: za PDV registraciju po § 4 određenom od strane poreske uprave što znači da domaći promet mora biti minimum 50.000 evra. S druge strane registracija prema § 7a je lako moguća, a uz to preduzeće može odmah da izdaje račune u inostranstvu, s tim da ulazni porez nije odbitan. Što znači da ukoliko firma kupuje usluge iz inostranstva prema zakonu o obrnutoj naplati , firma je ta koja će platiti PDV na te usluge I bez registracije pod §4 firma neće dobiti dozvolu umanjenja PDV-a, tako da je krajnji rezultat gubitak 20% troškova usluga. Zbog ponašanja administracije, preporučujemo kupovinu postojećeg preduzeća sa §4 PDV brojem.

Poreske olakšice:

Porez za preduzeća je 21% a poreska stopa od 19% do 25% je za pojedince. Samozaposeleni imaju pravona odbitka do 20.000 Eura, bez naknadnih dokaza.

Korporacije se oporezuju samo na korporativni profit: I nema dalje oporezivanje didvidendi na nivou akcionara u Slovačkoj. Relevantno za dividende na dobit od 2017 , dividende se obično oporezuju u zemlji boravaka, ali promene prebivališta akcionara mogu doći u obzir, kao I prekogranično premeštanje stvarnog središta kompanije (obratiti pažnju na zakon o duplom oporezivanju).

Ako kompanija ima godišnju prodaju manju od 100.000 evra, stopa poreza na dobit smanjuje se sa 21% na 15%.

Zanimljive mogućnosti računovodstvene politike: na primer, 150% odbitka troškova za istraživanje i razvoj ili koristi u proceni zaliha ili potraživanja. Ovo se može kombinovati sa npr. Porez na austrijsku grupu koji omogućava kompenzaciju dobiti gubicima pridruženih kompanija.

Revizije su obavezne, ako se tokom sledeće dve godine dogodi dva od sledećih kriterijuma: imovina> 2 miliona, neto prihod> 4 miliona, prosečno> 30 zaposlenih. Stoga, podjelom aktivnosti na nepovezane kompanije (npr. Imovinu i operativno preduzeće), revizije se mogu izbjeći.

Izazovi su ograničenja prenošenja gubitaka (5 godina, do 50% profita), ograničenje odbitka novčanih troškova (5000 evra) i pravilo da se troškovi usluga mogu odbiti samo u godini u kojoj su plaćeni.

Prednosti ” s.r.o I k.s ” ( društvo sa ograničenom odgovornošću I komanditno društvo):

Porez od 21%,često bez socijalnih doprinosa za komanditora(objašnjeno u konstrukciji : s.r.o kao generalni menadzer ili direktor k.s).

Shodno tome, između akcionara i glavne operativne kompanije mogu se postaviti male fronting kompanije kako bi se iskoristila niža poreska stopa od 15%. Ne trebaju registracije PDV-a §4 jer izdaju samo lokalne fakture. Ako su ove frontovske kompanije u obliku k.s., strani vlasnici u drugim zemljama plaćaju samo porez na dividendu od 7%.

Dok je u zemljama poput Austrije ukupno oporezivanje vlasnika korporacije 45.625% (25% poreza na dobit + 27.5% poreza na dividendu na preostalih 75%), slovačko ukupno poresko opterećenje iznosiće samo 20.95% (100 k 15% + 85 k 7%), ove ogromne uštede su moguće.

Informacije o proceduri osnivanja firme u Slovačkoj, možete pročitati ovde

Od 2011 uvedena je naplata socijalnih doprinosa na dividende, onog trenutka kad su isplaćene preduzetniku, ukoliko je preduzetnik registrovan kao Slovački resident. (dakle, promena prebivališta se preporučuje samo ako Slovačka ne postane zemlja nadležnosti za socijalne doprinose). No, predaja određene dokumentacije može pomoći pri izuzetku.

Preduzetnici profitiraju od prekograničnog premeštanja stvarnog središta kompanije u Slovačku jer su plate I celokupni rashodi niži u poređenju sa ostalim zemljama EU. Međutim treba obratiti pažnju na progresivni poreski zakon u zemlji rezidencije poreskog obveznika, (npr: Austrija ima progresivni porez na dohodak i oni pri računici poreske stope uzimaju u obzir dohodak poreskog obveznika iz Slovačke) takođe I na troškove formiranja nove poslovne structure. Pored toga, morate obratiti pažnju da određene aktivnosti moraju nastati kako bi se dokazale stvarne ekonomske aktivnosti kompanije (osnivanje mora odgovarati istinskom osnivanju privrednog subjekta koji ima za cilj ostvarivanje stvarnih ekonomskih aktivnosti u zemlji članici ) u suprotnom zakon će gledati na to kao fiktivno osnovano društvo zarad zloupotrebe. Pored toga, preporučujemo da uzmete u obzir koordinaciju sistema socijalne sigurnosti prema EU-Directive 883/2004.

Funkcija holding: primanje poreza po odbitku i distribuciju dividendi: Društvo sa ograničenom odgovornošću (s.r.o), koje ima prave ekonomske aktivnosti kompanije, može primiti dividend od ogranka koji se nalazi u nekoj drugoj zemlji EU I distributirati ih u aktivno k.s privredno društvo. Pošto distribucija dividend nije oporeziva u Slovačkoj, a k.s (komanditno društvo) može dobiti dividend od poreza bez oporezivanja, onda dalje oporezivanje obično ne postoji. Ukoliko je preduzetnik komanditnog društva državljanin zemlje koja ima sporazum o izbegavanju duplog oporezivanja sa Slovačkom, oporezivanje profita k.s-a podleže Slovačkom porezu u skladu sa Artiklom 7.

Ukoliko s.r.o primi dividend, porez se ne plaća,a trenutno ne postoji ograničenje na dividend iz zemalja sa niskom stopom poreza.

Postoje različita mišljenja da li je moguće isplatiti dividende direktno iz drugih zemalja u operativni k.s, koji ih prosleđuje direktno vlasnicima. K.S je pomenut u direktivi matična kompanija–ogranak. Neki stručnjaci opravdavaju ovu strukturu tvrdnjom da K.S u Slovačkoj ima sve kvalifikacije kao korporacija, a u drugim zemljama kao partnerstvo. Istina da je ova struktura krajnje primamljiva, ali ona nosi nekoliko rizika i nedostataka, te s toga Zugimpex preporučuje soluciju formiranja društva sa ograničenom odgovornošću (s.r.o) koje raspodeljuje profit i dividende komanditnom društvu (k.s). Paket koji Zugimpex ima za vas u ponudi košta isto koliko i formiranje prvostepene opcije s.r.o i k.s.

Pažnja: ukoliko imate prebivalište u drugoj zemlji: Za korporativnu dobiti Slovačke kompanije pravo na ovakvu vrstu oporezivanja dodeljena je samo Slovačkoj u skladu sa Artiklom 7 DTT. Ali dividend, kamate, plata pojedinca se obično oporezuje u zemlji boravka pojedinca, u skladu sa njenim poreskim stopama.

Profit komanditnog društva (k.s) nije izuzet od oporezivanja u zemlji prebivališta ukoliko se ekonomska aktivnost kompanije odvija na ovom područiju.Ukoliko kompanija nema suštinsku svrhu ili k.s. prima dividende iz inostranstva koje nisu relevantne za njene poslovne funkcije ( u tom slučaju preporučujemo formiranje fonda kao ulaz za dividende za k.s).(Videti izjavu austrijskog Ministarstva finansija EAS 3010).

Nacionalni zakoni u zemlji prebivališta definišu kada se profit od k.s-a pripisuje komanditoru. U Slovačkoj I nekim zemljama se pripisuje kada je isplata primljena, a u drugim zemljama kada je stečen.

U meniju „Advisori“ nudimo klijentima korist od našeg znanja u međunarodnom poreskom planiranju i međunarodnom poreskom zakonu.”.

Strukture će pratiti poslovne aktivnosti, pa pogledajte naše smernice za strukture preduzeća.

ZA VISE INFORMACIJA O DTT (ugovor o izbegavanju duplog oporezivanja): Downloads & Linksor

Ažurirano: April 2020