Međunarodni Poreski Zakon (osnove)

Print Friendly, PDF & Email

U ljudskoj prirodi  je da traži beneficije. Deca, na primer, znaju šta je zabranjeno kod majke a dozvoljeno kod oca, ukoliko im treba dodatan dzeparac idu kod babe i dede, a za alkohol će se uvek snaći sa strane.

 

Svaki uspešan privrednik, traži što pogodnije uslove za ekspanziju svog poslovanja, traži alternative, odlazi u zemlje koje imaju nisku stopu poreza, I uživa benefite od poreskih sporazuma ,ulaže u budućnost svog poslovanja.

 

Ukoliko zemlja A nudi niz prednosti, ali ima visoku stopu poreza, a zemlja B ima nisku stopu poreza ali nudi manje prednosti, onda ima smisla preuzimati naknade u zemlji A, a u zemlji B platiti porez. Međutim, visoka stopa poreza u nekoj zemlji ne znači automatski I visoke benefite. Mnoge zemlje preko poreza odplaćuju svoja stara dugovanja, pokrivaju doprinose onog dela populacije koji obično može ali ne želi da radi, te s toga mora  da zapošljava migrante da bi zadovoljila potražnju.

 

Što se tiče poreskih zakona, postoji hijerarhija

 • Nacionalni poreski zakon koji uzima u obzir , oporezivanje u međunarodnim aktivnostima
 • Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (DTT) su bilateralni sporazumi kojima se ograničavaju prava oporezivanja država ugovornica. Ovo ograničenje zavisi, ukoliko je DTT moguće primeniti, kako zemlja zakonski definiše boravak , kako stalne poslovne jedinice I kako zemlje regulišu poreska prava na različite kategorije prihoda. Skoro sve sporazume DTT možete naći na internetu
 • Multilateralni sporazum obično pokriva nekoliko tema u grupi zemalja učesnica. Primeri su EU direktive (direktive fuzija, direktiva matična kompanija-produžnica, direktiva o kamatama i honorarima)

 

Većina ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja  prati obrazac teksta jedne verzije OECD modela koji pokriva konkretne predmete. Primeri su dati na definicijama o mestu prebivališta (čl.4) , stalnim poslovnim jedinicama, na razne izvore prihoda. (npr čl. 7 o poslovnim prihodima, čl.10 dividende, čl.11 kamate, čl.12 honorari) I na pravila primene (čl.23 poreski kredit ili metod izuzeća). Obično se aktivni prihod oporezuje u državi izvora ( dobit, poslovni profit…), dok se pasivni prihod kao što su dividenda, kamate ili honorari obično oporezuju u zemlji koja je mesto prebivališta , ali može se desiti I situacija da postoji porez po odbitku u drugoj državi.

 

Poresko planiranje uključuje više koraka. Kako bi se uvećao ukupan neto prihod, ono ne uključuje samo porez, tj poresku stopu, već I propise, troškove stvaranja nove structure I poresku osnovicu:

 • Definicija postojećih poslovnih procesa I poreskih subjekata (ko mora da plati porez), poreskih objekata (za šta porez mora da se plati),poreska osnovica I poreska stopa
 • Moguće opcije uključujući I prenos funkcija
  • Ostvariti korist od liberalnih poslovnih propisa
  • Ostvariti koristod nižeg nivoa plata
  • Ostvariti korist od smanjenja poreske osnovice (dozvoljene olakšice I oslobađanja)
  • Osvariti korist od niskih poreskih stopa
  • Potreban je integrisani pristup kad se planiraju promene.
 • Provera alternativa:
   • troškovi strukture I troškovi prebacivanja
   • revizija I zahtevi objavljivanja
   • zakon o radu I radne dozvole
   • Licence
   • Legalna primena ugovornih sporazuma
   • zaštita imovine
   • aspekti marketinga (kupci, jezik)
   • troškovi I dostupnost radne snage
   • Razlike u pravnim strukturama I njihove prekogranične kvalifikacije: hibridni instrumenti mogu se koristiti za stvaranje odbitnih rashoda u jednoj zemlji koji pružaju mogućnost da u drugoj zemlji  stvorite profit bez poreza.
  • Oporezivanje I socijalni troškovi:
   • Porez na dobit
   • porez na dividende
   • porez po odbitku
   • socijalni doprinosi za zaposlene I za samozapošljenje
   • porez na kapitalne dobitke
   • porez na nasleđe
   • porez na nepokretnosti
   • PDV
   • Stav poreske službe
   • pouzdane informacije od strane poreske uprave I mogućnost za rešenjem
   • stepen centralizacije I servis poreske službe