Malta: Porez

Poreske olakšice:

Prilikom kreiranja novog poreskog Sistema Malta je imala asistenciju globalnog poreskog savetnika (KPMG), njihova kvalifikacija , stručnost i iskustvo pomogli su u stvaranju povoljnog sistema za poslovanje I da istovremeno sve bude u skladu sa propisima Evropske Unije. Glavni zakon je  zakon o porezu na dobit (poglavlje 123 Zakoni Malta), Zakona o porezu na dohodak za upravljanje (poglavlje 372) i porezu na dodatu vrednost (poglavlje 406).

Efektivna poreska stopa na dobit od samo 5%, ukoliko je vlasnik kompanije nerezidentno lice ili rezidentno bez stalnog mesta boravka na Malti ili mu mesto prebivališta nije Malta (postoji razlika između boravka I mesta prebivališta). Posebna poreska struktura u skladu sa regulacijama o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, funkcioniše na principu: kompanije plaćaju porez na dobit od 35%, gde nakon isplate dividende primalac dobija 30% ili 6/7 ukoliko vlasnik kompanije nema mesto prebivališta na Malti.

Konsolidovana pravila o porezu na dohodak grupe uvedena su pravnim obaveštenjem 110 2019. Pod određenim uslovima, preduzeća mogu formirati grupu, podneti jedinstvenu poresku deklaraciju i uplatiti samo 5%.

Za pravna lica, lokalni poreski sistem na Malti definiše 5 zasebnih „računa“, od kojih neki imaju poreske pogodnosti: Zavrsni racun, račun za nepokretnu imovinu, račun za prihode iz inostranstva, račun za malteške poreze i neoporezivi račun. Prihodi i rashodi moraju se rasporediti na odgovarajućem računu.
U međunarodnom smislu postoje različite opcije za uklanjanje dvostrukog oporezivanja: olakšice sa dvostrukim oporezivanjem zasnovane na ugovoru, jednostrano oslobađanje, olakšice iz Commonvealth-a i FRFTC-a, koji je paušalni devizni kredit koji se primjenjuje na računu stranih prihoda pod posebnim uslovima (25% kredit za strani porez za koji se smatra da je pretrpeo) Da bi koristila oslobađanje od privremenog poreza u slučaju prenosa deonica, kompanija koja ima pretežno aktivnosti van Malte mora da podnese zahtev DDT10 kod Poverenika za prihode (CfR). Povremeno je potrebna prijava za obnovu.

Postupak registracije firme na Malti možete naći ovde.

U meniju „Oblasti poslovanja“ nudimo klijentima korist od našeg znanja u međunarodnom poreskom planiranju i međunarodnom poreskom zakonu.

Strukture će pratiti poslovne aktivnosti, pa pogledajte naše smernice za strukture preduzeća

Registracija i dobijanje PDV broja za vasu firmu, se obavlja u kratkom roku od strane lokalnih vlasti, s toga vas posao moze poceti ubrzo nakon osnivanja kompanije.

Primena direktive majka-ćerka privredno društvo u EU, prema kojoj dividende iz ogranka mogu biti primljene bez oporezivanja u matičnoj kompaniji,čak I ako se matična kompanija nalazi u drugoj zemlji (pod određenim uslovima). ). Pored toga, povraćaj poreza na dividende se takođe ne oporezuje u odnosu na na kompaniju koja je primalac..Ukoliko se matična kompanija nalazi u zemlji koja ima prilično nepredvidiv poreski sistem, mi vam savetujemo korporativnu strukturu sa formiranjem holding na Malti i sa stvarnim vlasnicima izvan Malte , to je jedna od opcija. Holding takođe može biti ograničeno partnerstvo ( k.s. ) u Slovačkoj , koji može da primi dividende od ogranka sa Malte bez oporezivanja.Nakon toga, vi možete sasvim legalno prebaciti kapital na privatni nivo bez poreza, i bez menjanja mesta pebivališta. Međutim, važno je da Slovačka kompanija ima realne aktivnosti, da ne bi došlo do problema od strane poreske inspekcije, koja u suprotnom može kvalifikovati firmu kao transparentnu.

Koncept “Rezident bez stalnog boravka” nudi poreske olakšice: U trenutnoj praksi, strani državljani, moraju boraviti ali ne moraju imati prebivalište na malti (postoje 3 koncepta prebivališta: mesto prebivališta stečeno rođenjem, zavisno prebivalište-ukoliko se osoba uda/oženi državljaninom ove zemlje, i prebivalište po izboru koje zahteva aktivno opredeljenje). Rezidenti bez domicila moraju platiti minimalni porez od 5000 e godisnje,ako prihod van Malte prelazi 35000 €.

Rezident bez prebivališta može voditi maltešku kompaniju sa stranim vlasništvom (u zemlji u kojoj ne postoji porez na primanje dividendi i porez na distribuciju dividendi). Malteška kompanija plaća porez na dohodak, holding dobija povraćaj i primenjuje se puni sistem imputiranja: dividende se mogu neoporezivo doznačiti na Malti, jer se iz holdinga dele fizičkim licima iz prvobitno oporezovane dobiti. Takođe, minimalni porez od 5000 € može se smanjiti kreditom za poreze koji su već plaćeni na Malti.

Prema Pravilniku Programa Rezidencije za državljane EU I Švajcarske I prema Globalnom Rezidencionalnom Programu za državljane zemalja koje nisu članica EU , svaka osoba može biti resident Malte I profitirati od poreskih olakšica, ukoliko kupi nekretninu u iznosu od 275000€ ili ukoliko zakupe nekretninu u iznosu od najmanje 9600 € godišnje. Nakon toga, porez na prihode stečene van Malte I unite na Maltu se oporezuju 15%, a minimalni godišnji porez iznosi 15000 €. Postoji još jedna opcija za visoko kvalifikovana fizička lica, koja plaćaju 15% poreza I na njihov prihod stečen na Malti.

Relokacije su lako izvodive budući da je Mlata članica EU, tako da je za državljane EU lako dolaze do rezident karte na Malti.

Pravila o promeni mesta prebivališta: prema Malteškim propisima, moguće je primeniti koncept rezidentnosti bez prebivališta I u odnosu na pravna lica. Ukoliko neka inostrana kompanija (npr offshore) prebaci svoje sedište na Maltu , ova relokacija donosi dodatne poreske olakšice , jer takvo pravno lice ima ograničenu poresku obavezu na Malti, a prihod stečen van Malte se ne oporezuje na Malti. Pored toga, ovakva struktura stvara nove, povoljne uslove ka EU, EU direktivama i sporazumima o duplom neoporezivanju.

Subvencije Evropske Unije I Poreski krediti za investicije: pod određenim uslovima procenat od ukupne sume uložene u prve 3 godine možete kasnije dobiti kao poreski kredit.

Ažurirano: April 2020