Sledi sažetak međunarodnih smernica za PDV za isporuke i usluge: zahtevi za lokalni PDV broj, obrnuta naplata, prekogranični PDV i PDV za e-trgovinu. Ovde ćete naći odgovore na većinu svakodnevnih pitanja, posebno kako treba izdati fakturu, ali savetujemo vam da detaljnije razgovarate o vašim transakcijama sa svojim poreskim konsultantom.

Evropska Direktiva o PDV-u 2006/112/EC predstavlja okvir za nacionalno zakonodavstvo. Međutim, postoje nacionalne razlike u tumačenju, primeni, nacionalnim pravilima o PDV-u i stopama PDV-a.

Kako funkcioniše sistem PDV-a? Osnovna ideja: porez plaćaju potrošači državi. Preduzeća (u terminologiji koja se nazivaju dobavljači) dužna su da naplate PDV i da ga u potpunosti proslede državi ili drugim dobavljačima. Svaki dobavljač prima porez na promet, uračunava ulazni porez u PDV prijavu, a preostalu razliku uplaćuje poreskoj upravi.

Pomoćne usluge dobijaju isti tretman PDV-a kao i glavna nabavka.

Šta je sistem „Reverse Charge“? Zemlje žele da izbegnu da strani dobavljač koji isporučuje iz inostranstva uopšte ne plaća PDV. Strani dobavljač mora da izda svoju fakturu bez PDV-a, a uvoznik prijavljuje i plaća PDV (bez obzira da li je uvoznik registrovan za PDV). Ako je uvoznik registrovan za PDV, može odbiti iznos kao ulazni PDV.

Stoga, u međunarodnom kontekstu, isporuka dobara ili usluga bez poreza treba da se vrši samo preduzećima. Status preduzetnika (ugovarača) u EU definisan je međunarodnim PDV brojem koji se može proveriti u sistemu za razmenu informacija o PDV (VIES). Kompanije u zemljama van EU mogu da podnesu i druge dokaze o preduzetništvu umesto međunarodnog PDV broja.

Neke zemlje imaju pragove za kupovinu usluga, tako da kompanija koja nije registrovana za potrebe PDV-a može da prima usluge ispod ovog praga bez deklarisanja i plaćanja lokalnog PDV-a.

Ako postoji nacionalna isporuka iz druge zemlje do odredišta u istoj zemlji, potreban je nacionalni PDV broj te zemlje.

Dobavljači dobara ili usluga sa sistemom „obrnute naknade” dužni su da dostave periodični „Rekapitulacioni izveštaj” sa pregledom svih kupaca, njihovim PDV brojevima i ukupnim iznosom usluga koje su im pružene u poslednjem kvartalu. Ovi podaci se prikupljaju za sve države članice u VIES sistemu u svrhu kontrole.

Osnovna pravila

Pravila o PDV-u pokazuju kako se mora izdati račun, gde se PDV mora prijaviti i gde se mora platiti. Sistem pravi razliku između roba i usluga i definiše primenljivu teritoriju:

Zahtevi za fakture:

Elektronske fakture su ekvivalentne papirnim i moraju se čuvati u zemlji unutar EU.

Za B2B snabdevanje unutar EU i transport robe u inostranstvo u okviru iste kompanije:

 • Zahtevi za pojednostavljenu fakturu:
  • Datum izdavanja
  • Pun naziv/ime, adresa, PDV broj dobavljaca
  • Tip pruzene usluge
  • PDV iznos
  • Totalna suma
 • Zahtevi za detaljnu fakturu:
  • Datum izdavanja,
  • Broj fakture,
  • Pun naziv/ime, adresa, PDV broj dobavljaca,
  • Pun naziv/ime, adresa, PDV broj dobavljaca
  • Kolicina I tip pruzene usluge
  • Cena usluge
  • PDV stopa I PDV iznos
  • Totalna suma
  • Datum transakcije I period pruzene usluge (ukoliko je drugacije od datuma fakture)
 • Dodatne klauzule gde su primenljive :
 • “Klauzula o povratnoj naplati
 • „Izuzeto (sa nultom ocenom) snabdevanje unutar EZ“
 • „Samo fakturisanje“ ako kupac izdaje fakturu umesto dobavljača “
 • Računovodstvo gotovine” ako dobavljač koristi sistem gotovinskog računovodstva
 • U slučaju isporuka iz trećih zemalja ili isporuke u treće zemlje, nije dozvoljeno jednostavno koristiti PDV broj dobavljača ili primaoca:
  • Ako roba polazi iz druge zemlje kao zemlje dobavljača, na fakturi je potrebna stopa PDV-a dobavljača u zemlji polaska.
  • Ako roba stigne u drugu zemlju kao zemlju kupca, na fakturi je potrebna stopa PDV-a kupca u zemlji odredišta.
  • Evropski sud pravde (ECJ) je naveo (22.4.2010, C-536/08 i C-539/08): kupac je koristio PDV broj u zemlji u kojoj je registrovan, a ne u zemlji odredišta. Posledica: u zemlji u kojoj je registrovan, PDV je morao da se plati, jer je broj ispisan na računu. Ovaj PDV bi se mogao vratiti samo ako postoji dokaz o oporezivanju u zemlji odredišta. U zemlji odredišta, međutim, lokalni broj nije korišćen i stoga tamo nije dozvoljen odbitak. Ukupno, PDV je morao da se plati dva puta i mogao je da se povrati samo jednom.
 • Ako je poreski zastupnik obveznik PDV-a: PDV broj zastupnika.
 • Preporuceno:
  • Dokaz da je PDV broj poslovnog partnera proveren u sistemu za razmenu PDV informacija (VIES)
  • Knjižni i dokumentovani dokazi (uključujući dokaz o pošiljci)
 • Izvestaji:
  • Zbirni izveštaj (tromesečni)
  • Intrastat izveštava ako su granice dostignute

Kako definisati primenljivu teritoriju za potrebe PDV-a:

Dok se roba obično kreće sa jednog mesta na drugo, mesto pružanja usluge je definisano posebnim pravilima i često nije isto kao mesto gde se usluga vrši.

Faktura se mora izdati drugačije, ako je isporuka nacionalna, prekogranična unutar EU/EEP ili prekogranična sa zemljom van EU/EEA.

Isporuka robe: kretanje robe odlučuje koji je oblik PDV-a primenljiv (prekogranična ili lokalna isporuka), ali mesto izdavaoca fakture ili primaoca fakture nisu relevantni za potrebe PDV-a (vidi gore).

 • Nacionalna isporuka robe – roba ostaje fizički u istoj zemlji: faktura mora imati nacionalne PDV brojeve dobavljača i primaoca zemlje u kojoj se isporuka vrši. Ovo se ne menja kada izdavalac i/ili primalac fakture ima sedište u inostranstvu.
  • Ako primalac preuzme robu u zemlji dobavljača i izveze je zatim preko granice, prvi korak je nacionalna transakcija i podleže nacionalnom PDV-u. Da bi se izbeglo plaćanje i povraćaj PDV-a u zemlji dobavljača, potrebno je ugovoriti da dobavljač organizuje prekogranični transport.
 • Prekogranična izvozna isporuka preduzetnicima van EU: faktura se mora izdati bez PDV-a. U slučaju robe, mora postojati dokaz o isporuci.
 • Prekogranična isporuka u druge zemlje EU:
  • Za isporuke preduzetnicima: princip odredišta, za fakturu su potrebna oba PDV broja; nultu stopu PDV-a i klauzulu „Reverse Charge
  • Za isporuke privatnom sektoru u oblasti poslovanja pošte ili novih vozila: princip odredišta
  • Ostale isporuke privatnom sektoru: princip porekla, za fakturu je potreban PDV broj dobavljača i PDV se plaća u zemlji dobavljača
 • Prekogranična uvozna isporuka izvan EU/EEA:
  • PDV se takođe mora platiti, kao da kupac naruči robu koja se već nalazi unutar EU. PDV se oporezuje na carini u zemlji u kojoj roba ulazi u Evropsku uniju (standardna ili smanjena stopa u zavisnosti od zakonodavstva ove zemlje). Poreska osnova je vrednost robe plus carine, troškovi transporta i osiguranja.
  • Obično, PDV formalnosti organizuje agent za carinjenje. On prijavljuje robu carini, vodi računa o plaćanju dažbina i obavlja formalnosti za dobijanje dozvole („puštanja“) robe u slobodan promet unutar EU. Tarife i neki zakoni se mogu videti u bazi podataka TARIC. Stope akciza se mogu videti u bazi podataka Porezi u Evropi (TEDB).
  • PDV može biti naplaćen od strane dobavljača robe i uključen u cenu. U drugim slučajevima uvoznik ga plaća na carinarnici ili agentu za carinjenje. Račun od agenta za carinjenje i attachments show the price of the goods, dodatni troškovi i PDV. Računovođa tada treba da ispravno knjiži pozicije.

Usluge:

 • Prekogranične usluge kompanijama u EU – opšte pravilo je princip odredišta: smatra se da su usluge pružene na odredištu primaoca fakture. Za fakturu su potrebna oba PDV broja; nultu stopu PDV-a i klauzulu „Reverse Charge“.
 • Usluge u određenim kategorijama smatraju se pruženim na mestu gde se zaista dešavaju: restorani, hoteli, kulturne, umetničke, sportske, naučne, obrazovne, zabavne i slične usluge. Tada je za fakturu potreban PDV broj dobavljača u zemlji učinka, nacionalni PDV u zemlji učinka plus PDV broj kupca (primer: učesnici kongresa).
 • Smatra se da se većina usluga privatnim kupcima dešava u mestu gde je dobavljač osnovan (u njegovom sedištu ili tamo gde se nalazi stalna jedinica gde se pruža usluga). Račun se izdaje sa PDV brojem u mestu preduzeća ili stalne poslovne jedinice dobavljača.
 • Smatra se da se usluge iznajmljivanja automobila dešavaju na mestu odlaganja.
 • Transport usluge:
  • Usluge prevoza putnika i robe privatnim klijentima van EU se smatraju tamo gde se prevoz odvija. PDV se obračunava u odnosu na pređene udaljenostif.
  • Usluge transporta robe do privatnih kupaca unutar EU: PDV se naplaćuje tamo gde transport počinje.
 • Usluge u vezi sa nekretninama, uključujući stručnjake, agente za nekretnine i smeštaj u hotelima ili sličnim preduzećima: PDV se mora prijaviti u mestu gde se nepokretnost nalazi. Prema tome, faktura treba da ima PDV broj u ovoj zemlji.

TEDB – Baza podataka o porezima u Evropi

Ova baza podataka prikazuje stope PDV-a, usklađene akcize sa EU, porez na dobit preduzeća i doprinose za socijalno osiguranje unutar EU. Omogućava traženje stopa PDV-a koristeći CN kod za robu i CPA kod za usluge.

IOSS and MOSS:

 • IOSS (Import One Stop Shop): od 01.07.2021,PDV SE PLAĆA na svu komercijalnu robu koja se uvozi u EU, eliminiše se besplatni prag od 22 evra. Ako dobavljači iz EU ili iz zemalja koje nisu članice EU koriste elektronski interfejs za prodaju uvezene robe čija je vrednost manja od 150 evra kupcima u EU, subjekt sa interfejsom se smatra poreskim subjektom. U IOSS; PDV za sve takve prodaje kupcima unutar EU može se registrovati na jednoj platformi u jednoj državi članici. Za prodaju se mora primeniti poreska stopa svake zemlje odredišta. Dobavljači koji nisu sa sedištem u EU obično moraju da imenuju posrednika osnovanog u EU da bi ispunili svoje obaveze PDV-a prema IOSS.
 • MOSS (Mini One Stop Shop): takođe omogućava podnošenje PDV deklaracije za više zemalja EU u samo jednoj zemlji EU, bez registracije u zemljama odredišta. Ciljna grupa su pružaoci usluga koji pružaju digitalne usluge neoporezivim licima.
 • Postoje posebna pravila za delatnosti sa malim godišnjim prometom (manji od 10.000 evra u tekućoj i prethodnoj godini): da bi smanjili birokratsko opterećenje, dozvoljeno im je da svojim kupcima naplaćuju PDV po stopi svoje zemlje, prijave i plate tamo.

>Transakcije u lancu:

Lančana transakcija je jedna isporuka od prvog dobavljača do krajnjeg kupca. Međutim, vlasništvo se menja nekoliko puta na putu.

 • Samo jedna isporuka se kvalifikuje kao prekogranično snabdevanje unutar zajednice, dok će se ostale transakcije tretirati kao domaće isporuke (iu većini slučajeva potrebna je dodatna registracija PDV-a)
 • Postoje različiti koraci koji se moraju individualno planirati, u zavisnosti od npr:
  • Ako se dve ili više stranaka nalaze u istoj državi članici EU
  • Ako se jedna ili više stranaka nalaze van EU
  • Ako put robe počinje van EU, mora postojati uvozna procedura
  • Ako se put robe završava van EU, mora postojati izvozna procedura

Triangulacija ili trouglasta transakcija

Dobavljač isporučuje robu direktno krajnjem klijentu, ali je fakturiše posredniku koji zauzvrat fakturiše robu krajnjem klijentu. Na ovaj način posrednik može izbeći nekoliko registracija.

 • Zahtevi: 3 strane, PDV brojevi iz 3 različite države članice EU, referenca na član 141 Direktive o PDV-u
 • Snabdevač posredniku fakturiše snabdevanje unutar zajednice (ICS) sa nultom ocenom i registruje to u VIES sistemu. Pored toga, postoji dokaz o isporuci do krajnjeg primaoca. Posrednik obračunava kupovinu unutar zajednice (ICA) u svojoj prijavi PDV-a.
 • Posrednik fakturiše isporuku bez PDV-a krajnjem klijentu. Krajnji klijent stoga duguje PDV (sistem obrnutih naknada) i može odbiti PDV ako ima pravo.
 • U većini zemalja, trouglaste transakcije moraju biti označene na poseban način u PDV deklaracij.
 • Pažnja: u nekim zakonima trouglaste transakcije nisu dozvoljene ako je posrednik osnovan u zemlji odredišta krajnjeg kupca, čak i ako se roba kreće u 3 zemlje.
 • Ako je uključeno više od 3 kompanije, potrebna je nacionalna registracija .

Nabavka posla:

 • Ako je posao završen na početku transporta: oporezivanje u zemlji polaska kao isporuka.
 • Proizvodnja, dorada, glavna montaža kod kupca: oporezivanje u zemlji odredišta. Često postoje različiti nacionalni propisi: ili obrnuti obračun (npr. Austrija) ili registracija za nacionalni PDV.
 • U nekim zemljama, delove dela koji su završeni u zemlji odredišta mora da uveze dobavljač, a ne kupac, da bi se kvalifikovali za pretporeze.

Proizvodnja u zemlji EU :

 • Ugovorna proizvodnja i naknadna isporuka primaocu: normalna isporukaIsporuke sa proizvodnog mesta mogu da se podnose nacionalnom PDV-u (domaća isporuka) ili snabdevanju unutar Zajednice
 • Lokalne kupovine često zahtevaju lokalni PDV broj, kupovine unutar Zajednice zahtevaju međunarodni PDV brojTrgovinski aranžmani otpreme (dostava nepreduzetnicima):
 • Prag isporuke: Poravnanje u zemlji odredišta, ako je ovaj prag premašen snabdevanjem za ovu zemlju
 • Prag nabavke: obaveza registracije nakon dostizanja određenih iznosa kupovine unutar Zajednice.

(Updated December 2022)