Malta: formiranje kompanije

Formiranje kompanije na Malti: Brzo I Lako- 3 koraka za registraciju bez putovanja:

 1. Pošaljite nam ugovor o uslugama osnivanja privrednog društva sa sledećim ključnim informacijama, a pored toga, naš menadžer će se sastati sa Vama ili će Vas kontaktirati telefonom kako bi obezbedio tačne i potpune informacije neophodne za pripremu dokumentacije.

Za otvaranje društva sa ograničenom odgovornošću na Malti, to su uglavnom statut privrednog društva koji reguliše unutrašnje upravljanje        privrednim društvom i Osnivački akt sa ključnim informacijama:

   • naziv privrednog društva
   • područje rada (=delatnost)
   • ukoliko je društvo sa ograničenom odgovornošću privatno društvo sa ograničenom odgovornošću ili privatno društvo oslobođeno plaćanja poreza (nijedno pravno lice nije direktor, manje od 50 akcionara)
   • direktor i sekretar društva (obojica mogu biti državljani zemlje koja nije članica EU; direktor može biti pravno lice; sekretar društva mora biti fizičko lice, u privatnim društvima koja su oslobođena plaćanja poreza direktor i sekretar društva prema čl. 211 Zakona o privrednim društvima (Odeljak 386 Zakoni Malte)
   • akcionar – lokacija udela koja vam je verovatno potrebna za povraćaj u slučaju dobiti zavisiće od prebivališta akcionara
   • akcijski kapital (standardno: uplaćeno 240 €, što je oko 20% od minimalnog odobrenog kapitala od 1164,69 €),

2. Upoznajte nas lično ili putem Skype-a radi usaglašavanja; popunite obavezne papire za detaljnu proveru kupaca; izvršite transfer za kapital i         troškove:

  • transfer za javne dažbine I naši troškovi formiranja kompanije

3. Potpišite papire za osnivanje privrednog društva koje smo pripremili i poslali Vam e-poštom  (Osnivački akt i statut, obrasci za Agenciju za privredne registre Malte (Malta Business Registry -MBR) i pošaljite ih nazad u našu kancelariju. Upis u Registar privrednih društava (Register of Companies -ROC) u Agenciji za privredne registre Malte (MBR) biće izvršen u roku od 2 radna dana. Tada privredno društvo dobija poreski broj od Odeljenja za unutrašnje prihode (Inland Revenue Department – IRD, koje je takođe zaduženo i za porez na dobit), može da se prijavi za potvrdu o PDV-u (koja omogućava postupanje u skladu sa EU direktivom o PDV-u) i započne postupak za otvaranje računa u banci.

Osnivanje novog privrednog društva ili preuzimanje nekog privrednog društva nudi se samo zajedno sa ostalim uslugama (računovodstvo, obračun zarada, kancelarijske usluge itd.), jer na taj način upoznajemo aktivnosti naših klijenata.

Zadaci sekretara privrednog društva su uglavnom administrativne formalnosti, npr. organizacija sastanaka privrednih društava, podnošenje prijava i podnošenje dokumentacije Registru privrednih društava u Agenciji za privredne registre Malte. Međutim, malteški zakon postavlja privrednim društvima opsežne zahteve u pogledu usaglašenosti koji organizuju imenovane funkcije korporativnog sekretara. Ako ove zadatke obavlja direktor, privredno društvo ima uštedu na troškovima i birokratiji. Kao pružalac usluga, na vreme obaveštavamo o rokovima i pripremamo dokumentaciju tako da privredno društvo može da ispuni svoje obaveze, svoje statutarne zahteve i zahteve u pogledu usaglašenosti.

Ukoliko takođe pomažemo privrednom društvu da se prijavi za bankovni račun (sigurne i bezbedne finansijske institucije na Malti i izvan nje), imajte na umu da banke rade sopstvenu detaljnu analizu, tako da nemamo uticaja na njihovu odluku. Ipak, u većini slučajeva možemo pomoći klijentima.

Ukoliko struktura zahteva dodatnu suštinu, malteški Zakon o radu dozvoljava zaposlenima sa punim radnim vremenom da rade dodatni honorarni posao kod drugog poslodavca. Ne postoje takse za socijalnu zaštitu i poreska stopa za drugo zaposlenje je niža, pa je stranim zaposlenima vrlo privlačno da efikasno iskoriste vreme na Malti.

Privredno društvo na Malti:  – Koristi:

Osnivanje privrednog društva na Malti – brza registracija društva sa ograničenom odgovornošću (Limited Liability Company – LLC)

Formiranje preduzeća na Malti – brza registracija LLC preduzeća (LLC) ili ograničenog partnerstva (LP):

 • Porez na dobit od 5% (nakon povrata) – Malta – privredna društva imaju najniži porez u EU
 • Poreske olakšice za stanovnike bez prebivališta
 • Poreski zakoni kompatibilni sa EU, prijateljska administracija
 • Članica EU sa slobodom kretanja, šengenskom vizom, evrom kao oficijelnom valutom i engleskim kao službenim jezikom
 • Dobro obučena višejezična radna snaga, raznolika ekonomija sa jakim IKT (Information and Communication Technology – ICT) i finansijskim sektorom
 • Sunčana klima, dobro povezani letovi, ostrvo sa turističkim i mnogobrojnim zabavnim sadržajima
 • Postoji posebna uredba o digitalnoj tehnologiji (digital ledger technology – DLT) za ICO, blokčejn i kripto valute, zasnovana na malteškom zakonodavstvu, Predlogu zakona o digitalnoj inovaciji Malte, Predlogu zakona o inovativnim tehnološkim aranžmanima i Predlogu zakona o virtuelnoj finansijskoj imovini. Iako ovi zakoni izgledaju privlačno, nadležni organ izuzetno nerado izdaje licence. Od kada su propisi uvedeni, mnoga privredna društva su se prijavile za licencu, ali do aprila 2021. godine licencu su dobila samo dva privredna društva. Rukovodstvo Zugimpex-a stoga preporučuje klijentima da sačekaju redovno izdavanje licenci, pre nego što premeste aktivnosti na Maltu.

Registracija generalnog partnerstva (General Partnership – GP) ili komanditnog društva (Limited Partnership – LP):

Na Malti je moguće formirati generalno partnerstvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću svih partnera.

U slučaju komanditnog društva („en commandite“), pored najmanje jednog generalnog partnera postoje ograničeni partneri koji samo odgovaraju za doprinos datom društvu.

Partneri mogu biti fizička i pravna lica. Za smanjenje odgovornosti, moguće je korišćenje (lokalnog ili stranog) pravnog lica kao generalnog partnera.

Za registraciju su potrebne sledeće informacije:

 • Naziv privrednog društva
 • Područje rada (=delatnost)
 • Registrovana adresa
 • Ugovor o partnerstvu u kojem su navedena Komanditna društva i Generalna partnerstva i njihov doprinos.
 • Definisani nominalni kapital (mora se uplatiti u celosti)
 • Prijava: standardna dokumentacija podnosi se Agenciji za privredne registre Malte (MBR)

Malteško privredno društvo može promeniti svoj status u partnerski odnos. Potreban je ugovor o partnerstvu u kojem se navodi da to privredno društvo želi da pređe iz statusa privrednog društva u status partnerstva.

Partnerstvo mora da pripremi finansijski izveštaj za poresku upravu, ali godišnja prijava ne mora uvek da se podnosi Registru privrednih društava (ROC).

Pravne koristi privrednog društva na Malti:

Licence na Malti često važe za celu EU; ali na Malti su troškovi za dobijanje i upravljanje ovlašćenjem mnogo niži. Bilo da se radi o onlajn igricama, brodarstvu, avio kompanijama ili investicionim fondovima, Malta nudi EU pasoš za razumne troškove. Za IPO, kombinacija sa prvim upisivanjem u spisak na Malti i drugim upisivanjem u spisak na većoj berzi u EU mogla bi biti mnogo jeftinija od pojedinačnog upisivanja na listu na većoj berzi.

Malta pravi razliku između prebivališta i uobičajenog boravka. Prebivalište se sastoji od uobičajenog i kontinuiranog prisustva; lice ne mora boraviti 183 dana godišnje na Malti da bi se smatralo rezidentom u poreske svrhe, međutim mora uzeti u obzir sporazume o dvostrukom oporezivanju kao i pitanje koji sporazum se primenjuje.

U skladu sa malteškim zakonom, prebivalište za pravna lica je mesto upravljanja i kontrole, međutim to nije dovoljno da bi se moglo vršiti upravljanje i kontrola, već se tu zaista moraju donositi odluke. Stoga su avioni prepuni biznismena koji rado lete na poslovni put na Maltu da bi se tamo redovno sastajali radi važnih odluka.

Direktori korporacija mogu da imaju prebivalište van Malte, međutim ako direktori ili akcionari nisu državljani EU ili Švajcarske, privredni registar traži dodatna dokumenta za detaljnu proveru (npr. stručna referenca advokata ili revizora, referenca banke, kopija ličnog dokumenta i dokaz o prebivalištu).

Na Malti je moguće raditi i dodatne poslove, i oni su oslobođeni socijalnih davanja, postoji posebna poreska stopa, a ukupan iznos radnog vremena ograničen je samo za zaposlenje, a ne ukupno. Zbog toga je klijentima jeftinije da zaposle odgovarajuće osobe honorarno, oni imaju stvarnu suštinu koja se vremenom može izgraditi. Za svakodnevno poslovanje, stvarni zaposleni izbegavaju kašnjenja zbog imenovanih direktora koji se plaše njihove odgovornosti. Umesto da fiducijari budu akcionari, držanje struktura izvan Malte je u većini slučajeva bolje rešenje

Nakon što su međunarodna tela kritikovala Maltu u vezi sa sprovođenjem njenog zakonodavstva protiv pranja novca, vlada je 2020. godine uvela izmene i dopune Zakona o dobavljačima usluga privrednih društava i podzakonskih akata. Od tada, Malteško telo za finansijske usluge (Malta Financial Services Authority – MFSA) reguliše pružaoce usluga privrednim društvima, uključujući advokatske kancelarije i revizorska preduzeća. Zakoni zahtevaju ne samo posebne licence za fiducijarne odnose i imenovane direktore, već takođe definišu i vanredne postupke. Prema tome, imenovani direktori i fiducijari nose ogroman pravni rizik, kombinovan sa birokratskim i finansijskim teretom.

Ako su za ispunjavanje međunarodnog ugovora ili drugog privremenog pokretačkog događaja potrebne usluge založnog posrednika, ovu uslugu pruža naša licencirana švajcarska kompanija koristeći ugledno švajcarsko zakonodavstvo.

Malteško privredno društvo ne mora da ima bankovni račun na Malti, jer su banke vrlo restriktivne, a računi u drugim zemljama su dozvoljeni. Proverite naše smernice kako postupati sa bankama i imaćete više uspeha u otvaranju bankovnog računa.

Postoje razumni uslovi da malteško privredno društvo dobije PDV broj, što je važan faktor za privredna društva koja trguju u okviru Evropske unije.

Redomicilizacija, spajanje, upravljanje i kontrola, filijala:

Malta dozvoljava stranim privrednim društvima da redovno sele sedište na Maltu i iz nje koristeći standardizovani postupak. Ukoliko se originalno privredno društvo nalazi na jurisdikciji sa crne liste, potreban je složeniji postupak. Pre takve redomicilizacije, finansijski izveštaj u staroj jurisdikciji može se preraditi kako bi se osigurala dugotrajna (poreska) korist u novoj jurisdikciji.

Takođe, privredno društvo se može preseliti na Maltu spajanjem sa malteškim entitetom. Prekogranična spajanja regulisana su Direktivom 2005/56 EU. Do spajanja može doći iz različitih razloga, a u nekim slučajevima čak i da bi se koristila različiti zakoni u vezi sa nesolventnošću ili pravima zaposlenih.

Strano privredno društvo može svoje upravljanje i kontrolu da preseli na Maltu i to prijavi lokalnim poreskim vlastima. Ovo omogućava korišćenje entiteta koji su ranije bili u inostranstvu i još uvek imaju koristi od poreskih olakšica.

Filijala stranog entiteta na Malti takođe može biti korisna: Malta ima pravo da oporezuje dohodak filijale, ali u nekim slučajevima pasivni dohodak filijale nastao izvan Malte nije oporeziv na Malti. Filijale se lako otvaraju i zatvaraju.

Migracija partnerstva unutar EU je prilično jednostavna, jer partneri imaju pravo na slobodno kretanje i nema potrebe za likvidacijom.

Javno društvo sa ograničenom odgovornošću (P.L.C.) na Malti:

Ovaj pravni oblik se uglavnom koristi za investiciona preduzeća, zahtevi su najmanje dva direktora i sekretar, minimalni kapital je 46600 evra, od čega se mora uplatiti 25% (11650 evra).

Malta se fokusira na transparentnost, tako da se akcionari javnog društva sa ograničenom odgovornošću objavljuju kao „uključene strane“ na vebsajtu Agencije za privredne registre Malte, ako to društvo nije upisano na berzi.

Većina javnih društava sa ograničenom odgovornošću su investiciona preduzeća sa promenljivim kapitalom (SICAV Société d’ Investissement à Capital Variable). Strukture SICAV-a posebno su regulisane Zakonom o investicionim uslugama (poglavlje 370 Zakona Malte). Mogu se koristiti kao „krovna preduzeća“ sa nezavisnim pod-fondovima.

Udruženja na Malti:

Potreban je sporazum o udruživanju između najmanje 3 člana, što se može učiniti u bilo koju zakonitu svrhu. Obično postoji standardni obrazac koji treba popuniti imenom, adresom, objektima i administratorima. Ukoliko svi administratori imaju prebivalište izvan Malte, rezident mora biti imenovan za predstavnika.

Registracija u Agenciji za privredne registre Malte (MBR) je moguća, ali ne uvek obavezna. Na vebsajtu Agencije za privredne registre Malte (MBR) članovi nisu objavljeni. Udruženja su regulisana Zakonom o dobrovoljnim organizacijama (poglavlje 492 Zakona Malte) koji je izmenjen i dopunjen 2018. godine.

Brodske kompanije i brodovi:

Malta je jedno od vodećih pomorskih čvorišta u regionu sa jednim od najvećih međunarodnih brodskih registara u svetu. Sektor brodarstva regulisan je posebnim zakonima i propisima oko Zakona o trgovačkom brodarstvu iz 1973. godine i dopunskih propisa. Propisi su primenljivi i na jahting industriju.

Da bi imali koristi od poreza na tonažu, klijenti treba da registruju privredno društvo koje se kvalifikuje za brodsku organizaciju (prema malteškom Zakonu o trgovačkom brodarstvu) i dobiju licencu od vlade. Brod se takođe može registrovati u drugoj jurisdikciji, ako se plati malteški porez na tonažu. Neto tonaža broda ne sme biti manja od 1000.

Registracija intelektualne svojine: žigovi, patenti, prava dizajna:

Registracija žiga štiti ime brenda i daje vlasniku žiga ekskluzivno pravo na zaštitni znak i logo. Registracija na Malti je moguća kod Zavoda za intelektualno vlasništvo (Intellectual Property Office – IPO) ili na nivou EU kod Zavoda za intelektualnu svojinu Evropske unije (European Union Intellectual Property Office – EUIPO) u Alicanteu u Španiji. Prijava u evropski registar žigova je jednostavna i registracija važi 10 godina od datuma registracije. Zatim se on pojavljuje u pretrazi žigova EU. Kasnije je moguće obnoviti ga. U slučaju dodatne registracije, Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (World Intellectual Property Organization – WIPO, saradnja sa Ujedinjenim nacijama) daje smernice za registraciju žigova u 97 zemalja madridskog sistema.

Žigovi su kombinacija reči i simbola; mogu se registrovati za EU ​​u jednu ili više od 45 klasa Međunarodne klasifikacije roba i usluga uspostavljene Ničanskim sporazumom (poznatoj kao „Ničanska klasifikacija“). Malta je, međutim, jednoklasna jurisdikcija.

Dizajni se mogu zaštititi na period od pet godina registracijom novog prava na dizajn sa pojedinačnim karakterom. Tada mogu da se licenciraju. Da bi se registrovao, dizajn ne može biti čisto funkcionalan i mora ispunjavati moralne kriterijume. Prijave se moraju podneti nadzorniku Odeljenja za trgovinu.

Moguće je prijaviti se za Registrovani dizajn zajednice (Registered Community Design – RCD) u Zavodu za intelektualnu svojinu Evropske unije (EUIPO) ili za međunarodnu zaštitu u kancelariji Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) u Ženevi.

Zaštita autorskih prava za softver, originalni književni, naučni i umetnički rad traje do smrti tvorca plus 70 godina u EU i plus 50 godina izvan EU prema Bernskoj konvenciji. Registracija autorskih prava nije potrebna; dovoljno je da se uz tekst prilože simbol autorskih prava i godina nastanka. Ponekad je korisno napraviti dokumenta koja dokazuju vlasništvo nad autorskim pravima.

Zugimpex: vaš prvi izbor za osnivanje privrednih društava, koji nudi
profesionalne usluge, razumne takse i prijateljsku atmosferu
:

 • Sveobuhvatne usluge iz jednog izvora za vaše preduzeće na Malti.
 • Brza detaljna provera klijenta – imate dobro finansijsko stanje, dobru kvalifikaciju i uspeh i iskustvo u svom poslovanju.
 • Obračun poštene cene za osnivanje privrednog društva na Malti i njegovo vođenje:
  • Osnivanje preduzeća na Malti: 1500 €, uključujući prebivalište, poslovni prostor i osnovne poštanske usluge na godinu dana, isključujući javne takse od oko 350 €. Naši klijenti uživaju u našem fleksibilnom rešenju za poslovni prostor za iste troškove kao i za virtuelnu kancelariju, ali mogu da koriste infrastrukturu i zato imaju dokaz o postojanju.
  • Godišnji troškovi zavise od delatnosti: počev od 2500 € godišnje, uključujući prebivalište, poslovni prostor i osnovne poštanske usluge (od sledeće godine), knjigovodstvo, prijavu za PDV, finansijski izveštaj i delove poreske prijave. Kao industrijski standard koji uključuje sve pripadajuće zadatke poput sortiranja, arhiviranja i provera, kvalifikovane knjigovođe obrađuju oko 15-20 rezervacija na sat što odgovara 40-60 rezervacija. Međutim, veći deo vremena koristi se za sortiranje dokumenata, raspodelu plaćanja i kontaktiranje klijenata zbog nedostajućih podataka (npr. ukoliko postoje plaćanja bez računa). Za finansijski izveštaj potrebno je između 5 i 15 sati.
  • Obavezni godišnji troškovi revizije koju vrši spoljni revizor, uključujući posebne prijave poreskoj upravi: u većini slučajeva između 500 € i 1500 € po preduzeću, u zavisnosti od delatnosti.
 • Profesionalno savetovanje:
  • Iskoristite naše iskustvo u Zugimpex-u, naše kontakte, naše znanje iz međunarodnog poslovanja i naše usluge međunarodnog poreskog planiranja.
  • Planirajte s nama razrađivanje vašeg preduzeća, vaše poslovanje i prenos funkcija, tako da Vaše preduzeće na Malti i holding započnu uspešno poslovanje.
  • Naši ljubazni i kompetentni zaposleni rado će vam pomoći, a kada posetite Maltu, pobrinućemo se da uživate u svom boravku.
 • Fiktivna preduzeća su ponekad dostupna na zahtev.

Za više informacija:   Company Structures

Dozvola boravka na Malti za državljane EU
i (sa Šengen vizom) za one koji nisu državljani EU:

Malta aktivno privlači visokokvalifikovane i bogate strane državljane i nudi različite mogućnosti za dobijanje korisne dozvole za stalno prebivalište ili malteškog državljanstva + pasoša.

Prebivalište na Malti za državljane EU/EEZ:

Državljani zemalja članica EU/EEZ koji se sele na Maltu mogu dobiti prebivalište na Malti i raditi na Malti zbog svog prava na slobodno kretanje unutar EU.

Pored prijatnog načina života, povoljno oporezivanje za „stanovnike bez prebivališta“ omogućava da se prihodi iz inostranih izvora koji ostaju van zemlje i kapitala ne oporezuju. Pored toga, automatska razmena informacija obezbeđuje da strane banke obaveštavaju malteške poreske vlasti (a ne poreske vlasti u njihovom prethodnom prebivalištu) o prihodima koji se drže u inostranstvu.

 • Prema Supsidijarnom zakonodavstvu 460.17, Malta priznaje pravo na slobodno kretanje državljana EU i tretira ih ravnopravno sa svojim državljanima.
 • Ako državljanin EU želi da ostane na Malti duže od 3 meseca, moraće da se prijavi za boravišnu dozvolu. Bilo je slučajeva da državljani EU na Malti žive više od 3 meseca bez toga. S obzirom da su članovi iste zajednice, ne mogu biti deportovani. Umesto toga, oni mogu biti kažnjeni sa oko 300 evra ili će protiv njih biti pokrenut krivični postupak ako ne plate kaznu.
 • Savetuje se da se prijavite za maltešku boravišnu dozvolu najviše 3 meseca nakon dolaska:
 • Ona služi kao dokaz prebivališta kako za domaće tako i za strane banke.
 • Možete je pokazati poreskim vlastima države bivšeg prebivališta.

Ona pojednostavljuje život: trebaće vam da biste nabavili automobil ili podneli zahtev za hipoteku.

Kako dobiti maltešku ličnu kartu („dokument o prebivalištu“) od vladine agencije zadužene za državljanstvo i boravak, Identity Malta:

Prijave državljana EU/EEZ/Švajcarske za boravišnu dozvolu na Malti obrađuju se elektronskim putem. Podnosilac zahteva mora da navede razlog boravka, popuni odgovarajući obrazac i preda ga zajedno sa pratećim dokumentima.

Da biste iznajmili prostor, dugoročni ugovor o zakupu imovine bolje će opravdati zahtev za prebivalište. Važno je da stanodavac da kopiju lične karte, registruje ugovor putem Interneta kod Stambene uprave koja pismo o odobrenju zakupa automatski prosleđuje stanodavcu i zakupcu putem e-pošte. Takođe, dobro je da račune za komunalne usluge registrujete na svoje ime, jer će većina banaka tražiti takva dokumenta.

Trenutno postoje sledeći obrasci i postupci za državljane EU koji žele da dobiju prebivalište na Malti:

 

1. Zapošljavanje

 

Državljani EU/ EEZ/ Švajcarske mogu početi da rade čim potpišu ugovor o radu, a zatim mogu da podnesu zahtev za boravišnu dozvolu u naredna 3 meseca. Pre podnošenja zahteva za boravišnu dozvolu, moraće da urade nekoliko stvari :

 • Potpišu ugovor o radu.
 • Iznajme prostor: pogledati gore.
 • Registruju se za broj socijalnog osiguranja ili dostave takve podatke iz druge države EU (obrazac A1). Tada se poreski broj automatski izdaje u roku od 2-3 dana i moguće je nazvati 153 da biste ga zatražili.
 • Zatim se mora napraviti račun u agenciji „Jobsplus“ i potrebno je dostaviti obrazac za zaposlenje iz kontrolne liste. Nekoliko dana kasnije obrazac za odobrenje je spreman za preuzimanje.
 • Prijave se za ličnu kartu: preuzmu i popune obrazac A – Zapošljavanje/samozapošljavanje, pripreme dokumenta sa kontrolne liste i pošalju prijavu na eu.ima@gov.mt.

2.  Samozapošljavanje:

Pre nego što počnu da rade kao privatni preduzetnici na Malti, državljani EU moraju da pripreme nekoliko papira:

 • Iznajme prostor: pogledati gore.
 • Dokaz o poslovnoj adresi (npr. komercijalni ugovor o zakupu) ako nije moguće raditi sa adrese prebivališta.
 • Registruju se za broj socijalnog osiguranja ili dostave takve podatke iz druge države EU (obrazac A1). Tada se poreski broj automatski izdaje u roku od 2-3 dana i moguće je nazvati 153 da biste ga zatražili.
 • Pošalju obrazac za angažovanje agenciji Jobsplus kao samozaposleni.

Pribave licencu tamo gde je to primenljivo:

 • licencu za igre na sreću od Malteške uprave za igre na sreću (Malta Gaming Authority – MGA),
 • licencu za finansijske usluge od Uprave za finansijske usluge Malte (Malta Financial Services Authority – MFSA),
 • licenca za trgovinu od Direkcije za trgovinske usluge,
 • licence za ugostiteljstvo od Uprave za turizam Malte (Malta Tourism Authority – MTA), zdravstvene potvrde
 • licenca za agenciju za zapošljavanje od Odeljenja za industrijske i radne odnose)
 • različite garancije za profesionalne usluge poput knjigovođe ili arhitekte
 • druge licence u medicinskom sektoru i u sektoru nekretnina
 • Prijave se za malteški PDV broj.
 • Prijave se za ličnu kartu: preuzmu i popune obrazac A – Zapošljavanje/samozapošljavanje, pripreme dokumenta sa kontrolne liste i pošalju prijavu na eu.ima@gov.mt.

3. Ekonomska samodovoljnost

Ova kategorija obuhvata pojedince koji mogu da dokažu dovoljan prihod ili ušteđevinu, kao i penzionere. Osnovni zahtevi su:

 • Iznajmiti prostor: pogledati gore.
 • Pribaviti sveobuhvatno osiguranje za zdravstvene rizike (osobe starije od 70 godina ili sa prethodnim zdravstvenim problemima treba da razmotre opciju za zapošljavanje ili samozapošljavanje).
 • Dostaviti dokaz o dovoljnim resursima „da ne postanu teret za Državu“: 14.000 evra kapitala ili aktivni prihod od 92,72 evra nedeljno (imati na umu da se odluke donose od slučaja do slučaja i može se dogoditi da čak i prijave sa većim prihodima ne ispunjavaju uslove).
 • Prijaviti se za ličnu kartu: preuzeti i popuniti obrazac J – Samodovoljnost, pripremiti dokumenta sa kontrolne liste i poslati prijavu na eu.ima@gov.mt.

4. Studiranje:

Za ovu vrstu prebivališta potrebno je pismo o prihvatanju od kvalifikovane obrazovne ustanove, zdravstveno osiguranje i dokaz o dovoljnim sredstvima za samoizdržavanje (slično šemi samodovoljnosti).

 • Prijaviti se za ličnu kartu: preuzeti i popuniti obrazac M – Studiranje, pripremiti dokumenta sa kontrolne liste i poslati prijavu na eu.ima@gov.mt.

5. Porodica:

Državljani EU koji ne potpadaju ni pod jednu od gore navedenih kategorija mogu tražiti prebivalište na osnovu porodičnih veza sa drugim državljaninom EU koji već ima prebivalište na Malti. Prijave se prihvataju od supružnika, dece mlađe od 21 godine, od zavisnih članova porodice (dece starije od 21 godine – npr. studenata; roditelja, bake i deke), ali i partnera ako su u vezi najmanje dve godine.

 • Prijaviti se za ličnu kartu: preuzeti i popuniti obrazac F – Članovi porodice, pripremiti dokumenta sa kontrolne liste i poslati prijavu na eu.ima@gov.mt.

Kada podnosilac prijave dobije e-poruku sa potvrdom, to će biti dovoljan dokaz za njegovu onlajn registraciju.

Nekoliko nedelja kasnije, ta osoba će biti pozvana da preda biometrijske podatke i e-potpis u kancelariji Vladine agencije zadužene za državljanstvo i boravak, Identity Malta. Datum ove posete je datum koji će biti odštampan na boravišnoj dozvoli koja će biti spremna za preuzimanje nekoliko nedelja kasnije.

Za obnavljanje lične karte neophodan je sličan postupak, koristeći drugi obrazac prijave.

6. Poseban program- Zugimpex može pomoći kao ovlašćeni registrovani nalogodavac (Authorized Registered Mandatory – ARM):

Program za prebivalište“ (TRP)

Podnosioci zahteva moraju da dokažu da iznajmljuju ili kupuju kvalifikovanu nekretninu. Ova šema je korisna ako osoba putuje većinu vremena, ali prima značajne prihode od zaposlenja od poslodavca u EU. Sa prebivalištem na Malti, u većini slučajeva on plaća samo minimalni porez od 15.000 evra po kalendarskoj godini.

„Penzioni program na Malti“

 • Iznajmite imovinu za najmanje 9600 € godišnje ili kupite imovinu od najmanje 275000 € (8750 € ili 250000 € za nekretnine u Gozu ili na jugu Malte);
 • Punu penziju morate primiti na Malti i iznosiće 75% od dohotka koji se obračunava.
 • Tokom 5 godina, lice će boraviti najmanje 90 dana godišnje na Malti i neće boraviti u bilo kojoj drugoj jurisdikciji duže od 183 dana godišnje.
 • Oporezivanje: 15% doznačene penzije, minimalni porez 7500 € godišnje

7. Prebivalište na Malti za državljane zemalja koje nisu članice EU/EEZ:

Državljani zemalja koje nisu članice EU mogu dobiti privremeno prebivalište koje može dovesti do stalnog prebivališta nakon nekoliko godina.

U zavisnosti od zemlje porekla, državljani trećih zemalja mogu boraviti 90 dana u toku perioda od 180 dana u šengenskom području. Za duži boravak i za državljane drugih zemalja potrebna je viza za Maltu. Boravišna dozvola na Malti nudi pristup šengenskom području.

Opcije za dobijanje privremenog prebivališta za državljane zemalja koji nisu članice EU:

 • osnovati preduzeće koje stvarno investira 100.000 evra i iznajmiti ili kupiti stan razumnog kvaliteta. Vlasti pažljivo proveravaju ove tačke, pa je stvarna primena važna.
 • Radna dozvola na Malti: Ukoliko poslodavac traži radnu dozvolu; nju je lakše dobiti za visokokvalifikovano osoblje – njima nije potrebna provera da kandidat ne može biti pronađen u EU/EEA.
 • Poznata korporacija osniva zavisno društvo ili filijalu. Oni žele da postave ključnu osobu za menadžera ovog entiteta.
 • Studiranje na Malti
 • Samodovoljnost (potreban dokaz)

Poseban program za dobijanje stalnog prebivališta na Malti – Zugimpex može pomoći kao ovlašćeni registrovani nalogodavac (Authorized Registered Mandatory – ARM):

„Globalni program za prebivalište“

 • Iznajmite imovinu za najmanje 9600 € godišnje ili kupite imovinu od najmanje 275000 € (8750 € ili 220000 € za nekretnine u Gozu ili na jugu Malte).
 • Podnosilac zahteva neće boraviti u bilo kojoj drugoj jurisdikciji duže od 183 dana godišnje.
 • Oporezivanje:
  • Prihod i kapitalna dobit na Malti: 35%
  • Prihod koji je nastao izvan Malte i doznačen je: 15%
  • minimalni porez 15000 € godišnje
 • Radna dozvola nije isključena.
 • Postupak prijave uz strogu detaljnu proveru

„Pravila za visokokvalifikovane osobe“

 • Kvalifikovani ugovor o radu (posebna radna mesta u licenciranom preduzeću u određenim sektorima kao što su finansijske usluge, usluge igara na sreću, vazduhoplovstvo i sektor potpomognute reproduktivne tehnologije)
 • Prihodi najmanje oko 87000 € godišnje 2021. godine (indeksirano)
 • Oporezivanje: 15% do prihoda od 5000.000 €, ostatak je oslobođen poreza.

Penzioni program na Malti“

Videti iznad.

Malteško državljanstvo na osnovu ulaganja

Malta nudi ovu šemu za pasoš, ali je politički kontroverzna i skupa, pa je preporučujemo samo u izuzetnim slučajevima.

Likvidacija kompanije:

Malteško privredno društvo ima tekuće troškove i obaveze, a ako ne može da nastavi poslovanje, to privredno društvo se može prodati, preneti ili likvidirati na dobrovoljnoj osnovi.

Ovo je postupak likvidacije privrednog društva: Početne aktivnosti za likvidaciju društva sa ograničenom odgovornošću:

 • generalna skupština: odluka sa datumom likvidacije, likvidator i imenovana revizorska firma.
 • obaveštenje registraru o rešenju (obrazac B (1)).
 • Izjava o bonitetu koju izdaju direktori (Obrazac B (2)) u roku od jednog meseca, uključujući izjavu o imovini i obavezama,
 • Izjava likvidatora na obrascu L.

Aktivnosti likvidacije u roku od 12 meseci (ili Generalna skupština svakih 12 meseci):

 

  • Potvrda o neizmirenim iznosima od strane Odeljenja za unutrašnje prihode, Odeljenja za PDV i MFSA i poravnanja
  • Odjava iz Odeljenja unutrašnjih prihoda, Odeljenja za PDV i agencije Jobs Plus.
  • Revizija za krajnji period
  • Isplata svih obaveza
  • Naplata ili prodaja potraživanja
  • Zatvaranje bankovnih računa

Završne aktivnosti:

 • revizija za period od datuma gašenja privrednog društva do datuma raspodele
 • poreska prijava plus plaćanje, poreska uprava izdaje poresko odobrenje
 • Generalna skupština: Likvidator prezentuje račune, revizorski izveštaj i šemu raspodele.
 • Obaveštenje registraru u Registru preduzeća (ROC).
 • Objava u Glasniku, čekaju se prigovori.

Posle 3 meseca, registrar briše privredno društvo iz registra. Tada privredno društvo dobija status ,,ugašeno”

Dodatne Informacije o Malti:

Malta ima članstvo u EU, oficijelnu valutu evro i engleski kao službeni jezik. Na Malti živi 510.000 stanovnika (gotovo 100.000 stranaca, od kojih su oko 40% njih državljani zemalja koje nisu članice EU), a glavni grad je Valeta. Zemlja ima 300 sunčanih dana u godini i sunce izlazi ranije zimi, pre nego što ljudi krenu na posao. Većina ljudi živi na glavnom ostrvu Malta, koje se nalazi oko 130 km južno od Sicilije, a druga 2 ostrva su Gozo i Komino. Postoje odlične veze između letova sa većinom evropskih centara sa preko 30 avio-kompanija.

Malta se pozicionira kao kopnena lokacija kompatibilna sa zakonima EU, ali istovremeno pruža atraktivno okruženje preduzećima i pojedincima: OECD je Maltu stavio na belu listu, ima brojne sporazume o dvostrukom oporezivanju i ne spada u zemlje sa visokim porezom. Istovremeno je moguće dobiti pristup atraktivnim EU subvencijama. Vlasti na Malti ponašaju se prijateljski prema kupcima, postoje šalteri koji investitorima nude fleksibilna i individualna rešenja. A za pojedince, Forbes je Maltu svrstao na prvo mesto u svetu po „ličnoj slobodi“.

Povoljno okruženje privlači investitore: stabilne cene nekretnina, razuman nivo plata, niski porezi, razumni troškovi za usluge i predvidljivo političko okruženje. Hiljade visokokvalifikovanih ljudi iz EU i van nje preseljavaju se na Maltu zbog atraktivnih poslova, lepog vremena, niskih poreza i zabavnog načina života. Takođe, moguće je mnogo zaraditi: radno vreme je ograničeno za jedno zaposlenje kod jednog poslodavca propisima EU, ali zaposleni mogu raditi neograničeno vreme kombinovanjem nekoliko poslova.

Ažurirano: Maj 2021